Læringsutbytte

Kandidaten vil etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten
- Har kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett.
- Har kjennskap til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere, og kan tilpasse trening etter
dette.
- Kjenner til de vanligste idrettsskadene i sin idrett, og kan de viktigste prinsippene for forebygging og
opptrening av slike skader.
- Har kjennskap til kosthold for idrettsutøvere.
- Har kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping.
- Har kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for den aktuelle idretten.
- Har kjennskap til klassifisering innen idrett for funksjonshemmede.
- Kjenner til støtteordninger fra klubb, region og forbund.
- Har en forståelse av særidrettens egenart

Kandidaten vil etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
- Har kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett.
- Har kjennskap til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere, og kan tilpasse trening etter
dette.
- Kjenner til de vanligste idrettsskadene i sin idrett, og kan de viktigste prinsippene for forebygging og
opptrening av slike skader.
- Har kjennskap til kosthold for idrettsutøvere.
- Har kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping.
- Har kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for den aktuelle idretten.
- Har kjennskap til klassifisering innen idrett for funksjonshemmede.
- Kjenner til støtteordninger fra klubb, region og forbund.
- Har en forståelse av særidrettens egenart

Innhold

- Funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk
- Idrettsskader
- Kosthold
- Anti-doping
- Idrettens regelverk og retningslinjer
- Klassifisering innen idrett for funksjonshemmede
- Støtteordninger fra klubb, region og forbund

- Treningsplanlegging
- Fysiske, psykiske, sosiale, tekniske og taktiske ferdigheter
- Trener- og veilederrollen
- Kommunikasjon
- Kompetanseanalyse
- Idrettens egenart
- Klubben, klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidè

Arbeids- og undervisningsformer

Nett- og samlingsbasert utdanning med 3 samlinger. Øvrig undervisningsopplegg vil være en kombinasjon av
- Forelesninger
- Observasjoner
- Praktiske øvelser
- Diskusjonsforum
- Introduksjonsvideoer
- Oppgaver i gruppe og individuelt
- Quiz
- Løsning av case
- Videofilming
- Trenerpraksis

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Delta på minimum 80 % av undervisningen.
2. Gjennomføre praksis på minimum 75 timer
3. Utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle på questback (spørreskjema på Fronter) før samling 1
4. Gjennomføre quiz om informasjonskompetanse og quiz om regler for personvern
5. Gjennomføre og bestå E- læringsmoduler om:

  • Aldersrelatert trening
  • Om spiseforstyrrelser
  • Idrettsernæring
  • Ren utøver

6. Utarbeide et refleksjonsnotat knyttet til trenerrollen
7. Planlegge, gjennomføre og evaluere deler av en økt på egne utøvere ut i fra et gitt tema
8. Gjennomføre systematisk observasjon av en erfaren trener og utøvere i en praktisk økt i egen særidrett
9. Utarbeide en årsplan for egen gruppe, eventuelt for èn av utøverne, basert på særidrettens sportslige plan
10. Utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle på questback etter deltagelse på samling tre

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over fem virkedager. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter