Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om ulike teorier, modeller og metoder innen informasjon og samfunnskontakt (Public Relations).

Innhold

Emnet tar for seg grunnlaget og prinsippene for vanlige praktiske teorier og modeller innen informasjon og samfunnskontakt. Hovedvekten legges på teorier om hvordan en organisasjon kan planlegge og gjennomføre hensiktsmessig kommunikasjon. Det gis også en oversikt over teori om retorikk, og det diskuteres etikk og samfunnsmessige konsekvenser av organisasjoners kommunikasjon.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og veiledning.

Vurderingsordning

48 timer individuell hjemmeeksamen.