Høgskolen i Hedmark skal tilby forskningsbaserte utdanninger av høy kvalitet med innhold, undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer som sikrer relevant læringsutbytte og god gjennomstrømming. 

Handlingsplanen for høgskolepedagogikk og e-læring er en oppfølging av Strategisk plan 2013-2016, og må samtidig sees i sammenheng med tiltaksdelen av høgskolens årlige plan. Handlingsplanen forutsettes å være for hele planperioden, men med mulige årlige justeringer i forbindelse med arbeid med Rapport og Planer. Strategiene og handlingsplanen er utviklet i en prosess med innspill fra Høgskolens strategiske ledergruppe, Utdanningsutvalget, FoU-utvalget, Læringsmiljøutvalget og StorHK.

Handlingsplanen har følgende strategiske mål: 

Kompetanse- og institusjonsbygging mot universitetsstatus

 • Profilere høgskolen gjennom bred satsing på utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring
 • Videreutvikle kvaliteten i campusbaserte og fleksible studietilbud gjennom e-læring og høgskolepedagogikk
 • Etablere strategisk samarbeid innen utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring med relevante partnere nasjonalt og internasjonalt

Solide og relevante utdanningsprogram med styrket faglig og pedagogisk kvalitet og aktivt samarbeid med arbeids- og samfunnsliv

 • Etablere og innarbeide en modell for systematisk kompetanseutvikling innen e-læring og høgskolepedagogikk som også ivaretar opplæring av nytilsatte
 • Etablere og innarbeide et tilbud om digital kompetanseheving og studieteknikk til studentene
 • Etablere et faglig støttesystem for høgskolepedagogikk og e-læring med forankring på avdelingene og i høgskoleadministrasjonen
 • Styrke kultur for å dele, diskutere og begrunne pedagogiske og metodiske valg i undervisningen
 • Utvikle og systematisere en oversikt over anbefalte verktøy og metoder for å styrke kvaliteten på undervisning, veiledning, oppfølging og tilbakemeldinger til studentene
 • Videreutvikle relevante, varierte og kvalitetssikrede arbeids-og vurderingsformer, gjennom blant annet tydelige krav og forventninger i studieplaner og gjennom utviklingsprosjekter
 • Styrke bibliotekets rolle som lokale læringssentre

Styrket praksisnær FoU-profil, økt forskningsinnsats, økt kvalitet og robusteforskerutdanninger

 • Stimulere til økt søkning om FoU-prosjekter omutdanningskvalitet, e-læring og høgskolepedagogikk
 • Stimulere til økt publisering av artikler om relevante utviklingsprosjekter som omhandler pedagogisk nytenkning og e-læring (og spesielt utviklingsprosjekter og større satsinger)

Styrke rollen som kompetansedrivkraft, regional medspiller og aktiv, innovativ leverandør og formidler av kunnskap og forskningsresultater

 • Vurdere bruk av en åpen kunnskapsportal med tilgang til blant annet ulike undervisningsemner og forelesninger.
 • Etablere samarbeidsprosjekter med lokalt arbeids- og samfunnsliv innen e-læring
 • Fremme bruk av relevante digitale arbeidsverktøy og metoder som del av formidling av forskningsresultater

Administrasjon med høy kompetanse som bidrar til å realisere den faglige satsingen

 • Arbeide for å sikre god brukerstøtte og administrativ arbeidsflyt rundt systemene som støtter undervisning
 • Styrke kompetanse og bruk av digitale verktøy i administrasjonen for å fremme og effektivisere samarbeid på tvers av enheter og avdelinger og styrke kommunikasjonen med studentene
Publisert: .