• Studiested:
 • Varighet: 5 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 300
 • Søknadsfrist
* for noen søkere
 • Du vil inspirere, utfordre og formidle kunnskap
 • Du ønsker en faglig spesialisering i engelsk eller norsk
 • Det er stort arbeidsmarked

Kort om studiet

Språk og litteratur har alltid stått sentralt i organisert opplæring. Kunnskaper og ferdigheter knyttet til studier av tekster og oppøving av egen ytringsevne har stor overføringsverdi til andre fag og livsområder. Kompetanse innen disse fagene ansees som grunnleggende for den enkeltes utvikling og dannelse, for utvikling av kulturen og for å befeste og styrke demokratiet.

Lektorutdanningen er et yrkesrettet studium hvor du spesialiserer deg i engelsk eller norsk. I tillegg velger du et støttefag som du får undervisningskompetanse i, her kan du velge norsk, engelsk eller samfunnsfag.

Utdanningen inneholder også fagene pedagogikk og fagdidaktikk, samt veiledet praksis. Praksis er i hovedsak lagt til den videregående skolen, men også ungdomsskolen i noen uker.

Tilbud om forkurs i matte

Søkere med snitt på minimum 3,0 i fellesfaget i matematikk, som ellers oppfyller de andre kravene til opptak på lærerutdanninger, vil få tilbud om forkurs i matematikk.

Søk derfor om opptak til lærerutdanning selv om du per dags dato ikke oppfyller kravet om karakteren 4 i matematikk. 

Bilde av Kent Are og Cathrine

Nye opptakskrav til lærerutdanninger

Fra høsten 2016 heves kravene for å bli tatt opp på grunnskolelærer- og lektorutdanninger. For søkere betyr dette at du i tillegg til 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på karakteren 3,0 i norsk, må ha et karaktergjennomsnitt på 4,0 i fellesfaget i matematikk (for de fleste innebærer dette 1P + 2P) fra videregående opplæring.

OBS! Opptakskravet oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte).

Vedrørende poenggrense (i feltet lenger ned på siden) betyr det at alle som oppfylte karakterkrav fikk studieplass høsten 2015.

Studentintervju: - Med fokus på faglig dybde

Les mer om opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Førstegangsvitnemålskvote

Alle

Ordinær kvote

Alle

Praktisk informasjon

Praksis i utdanningen

Praksisopplæringen har en sentral plass i studiet og har et omfang på 100 dager, fordelt på de fire første årene og gjennomføres i parti på 4 studenter.  I 1. studieår er praksis lagt til ungdomsskolen. Deretter vil praksis bli avholdt på videregående skoler. Praksis gjennomføres ved partnerskoler i Hedmark og Oppland. Praksis er obligatorisk, og studenter som har jobb ved siden av studiet, må søke permisjon for praksisperiodene. 

Emner

Emner med engelsk som fag 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Emner med norsk som fag 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Fordypningsemner (utvalg) på masternivå - hvilke emner som tilbys neste år oppgis ved studiestart

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole og et karaktergjennomsnitt på 3 i norsk og 4 i matematikk.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Lektorutdanning i språkfag gir master i norsk eller master i engelsk. Studiet er et heltidsstudium som strekker seg over fem år og omfatter lavere og høyere grads studium. Studiets tre første år betegnes som lavere grads studium. Det omfatter 180 studiepoeng og tilsvarer bachelornivå. Lavere grads studium er campusbasert med ukentlig frammøte. Studiets to siste år betegnes som høyere grads studium. Det omfatter 120 studiepoeng og tilsvarer masternivå. Fra første til og med fjerde året i lektorutdanningen er det praksis hvert semester med varighet på enten en uke, to uker eller tre uker.

Utveksling

Høgskolen i Hedmark har utvekslingsavtaler med flere utenlandske læresteder.Det vil bli opprettet særlige utvekslingsavtaler for lektorutdanningen.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Heidi Anine Larsen

Førstekonsulent
kari.finsas@hihm.no

Kari Finsås

Kontorsjef

Søknad og opptak

Søkekode
209 935