• Studiested:
 • Varighet: 1,5 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • forbedre dine kunnskaper og ferdigheter i ledelse
 • styrke PP-tjenestens forskningsbaserte praksis
 • utvikle PP-tjenestens posisjon og rolle i kommunen

 

Kort om studiet

Studiets overordnede målsetting er å styrke deltagernes kompetanse i ledelse av PP-tjenesten. Studiet vil fokusere på kunnskaper, ferdigheter og strategier for å forbedre PP-tjenestens samarbeid med skole og barnehage.

Studiet skal være praktisk orientert og ta utgangspunkt i reelle utfordringer som studentene står overfor. Deltagelse på studiet forutsetter involvering fra overordnet kommunal ledelse i lokalt utviklingsarbeid.

Elektronisk søknad

Elektronisk søknad på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Ny søknadsfrist: 15. april 2016

Praktisk informasjon

Samlingsdatoer høst 2016

1. samling: 31. - 02. september 2016

2. samling: 02.- 04. november 2016

3. samling 01. - 03. februar 2017

Eksamen 14. - 17. februar 2017 (skriftlig hjemmeeksamen)

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har inngående kunnskap om PP-tjeneste, barnehage og skole som samfunnsinstitusjoner
 • har inngående kunnskap om forholdet mellom forskning og praksisutvikling i skoler og barnehager
 • har kunnskap om lover, regelverk og rettigheter i grunnopplæringen
 • har kunnskap om administrasjon og styring i offentlig sektor
 • har inngående kunnskap om organisasjonsutfordringer i utdanningssektoren
 • har inngående kunnskap om særtrekkene ved skoler og barnehager som organisatoriske systemer
 • har inngående kunnskap om betingelser for effektivitet og læring i team og arbeidsgrupper
 • har inngående kunnskap om kollektive lærings- og endringsprosesser i organisasjoner med vekt på PPT, skole og barnehager
 • har inngående kunnskap om ledelsesteorier med relevans for skoler og barnehager
 • har inngående kjennskap til relevant forskning om sammenhengen mellom pedagogisk praksis og læringsresultater

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan etablere felles visjon, formål og retning for PP-tjenestens systemrettede virksomhet
 • kan analysere og påvirke organisasjonskultur i egen tjeneste
 • kan utvikle PP-tjenesten som et profesjonelt læringssfellesskap
 • kan tilrettelegging og følge opp profesjonell utvikling i egen tjeneste
 • kan anvende relevante teorier om organisasjoner i systematisk endrings- og utviklingsarbeid i grunnopplæringen
 • kan designe en teambasert organisasjon og tilrettelegging for effektive team
 • kan utvikle PP-tjenesten rolle og funksjon i egen kommune
 • kan anvende relevante metoder for organisasjonsutvikling på en selvstendig måte
 • kan anvende pedagogisk analyse som redskap
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende informasjonen i endrings- og utviklingsarbeid i barnehager og skole

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan formidle selvstendig arbeid til kolleger, ledere og ansatte i skoler og barnehager, media og lokale folkevalgte
 • behersker muntlig og skriftlig faglig rapportering
 • kan bidra med kritiske og konstruktive perspektiver i utvikling av grunnopplæringen i egen kommune
 • har analytisk kompetanse til å vurdere eksternt kvaliteten i kommunens pedagogiske institusjoner
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i utviklingsprosjekter og endringsprosesser i PP-tjenesten

Opptakskrav

Minimum treårig lærerutdanning eller annen bachelorgrad, samt ansettelsesforhold i PP-tjenesten.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet kan innpasses i mastergradsutdanninger. Det er organisert på deltid over tre semestre og består av to emner.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

lars.myhr@hihm.no

Lars Arild Myhr

Assisterende senterleder
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Førstekonsulent

Søknad og opptak