• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • bli en inspirerende naturfaglærer
 • øk din naturfaglige og fagdidaktiske kompetanse
 • få erfaring med verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert naturfagundervisning

Kort om studiet

Studiet er et tilbud til lærere som har 30 studiepoeng i naturfag fra før, og er en fagdidaktisk og faglig fordypning og videreføring av Naturfag 1. Deltakerne får verktøy for å tilrettelegge praktisk og variert naturfagundervisning på barneskolen med vekt på utforsking og grunnleggende ferdigheter. Læreplanarbeid, vurdering og tilpasset opplæring integreres i de naturfaglige temaene.
Mellom samlingene arbeider deltakerne med oppgaver som knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og klasseromspraksis.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2016:
1. samling: 29. og 30. august

2. samling: 17. og 18. oktober

3. samling: 21. og 22. november

Samlinger vår 2017:
4. samling: 09. og 10. januar

5. samling: 14. og 15. februar

6. samling: 10. 11. og 12. mai

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har faglige og fagdidaktiske kunnskaper i naturfag
 • har kunnskap om arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • kjenner til naturfagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid  
 • har kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og læringsarenaer i naturfag og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte elevenes forutsetninger
 • har kunnskap om naturvitenskapens historie, tradisjoner, egenart og rolle i samfunnet samt naturfagets plass i skolen

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, vurdere, samt reflektere over undervisning i naturfag, med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan tilrettelegge for og lede kreative læringsmåter i naturfag
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i naturfag i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • kan analysere og kritisk reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger tilknyttet naturfagundervisning, og tilrettelegge for kritisk refleksjon over slike temaer i klasserommet

Opptakskrav

Fullført minimum treårig lærerutdanning med minst 30 studiepoeng naturfag.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng hver, og kan inngå i en bachelorgrad. Det er mulig å følge undervisning og avlegge eksamen i bare ett av emnene.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

anne.holt@hihm.no

Anne Holt

Førsteamanuensis
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Førstekonsulent

Søknad og opptak