• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • studiet har et gjennomgående fokus på uteskolematematikk og utvikling av matematisk og digital kompetanse
 • studiet gir innsikt i hvordan man kan tilrettelegge tilpasset opplæring for ulike typer barn og elever gjennom en tverrfaglig, allsidig, kreativ, variert og motiverende opplæring i matematikk
 • studiet fokuserer spesielt hvordan man kan utnytte ulike digitale medier, lek-, spill- og kulturarenaer i læringsaktiviteter i matematikk

Kort om studiet

Matematikk, uteskole og digital kompetanse - fra barnehage til 7. trinn er et studietilbud i matematikk for grunnskolelærere, faglærere, barnehage-/førskolelærere og andre som ønsker formell kompetanse i matematikk. Studiet er et betalingsstudium organisert som fjernundervisningsstudium.

Kompetanse for kvalitet

Det er mulig å søke dette studiet som en del av kompetansehevingsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Studiet står ikke i studiekatalogen som utgis fra Utdanningsdirektoratet, men lærere står fritt til å søke på andre fag/områder. Kriteriet er da at man må skaffe seg studieplass selv og ha godkjenning fra skoleeier. Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Det må også sendes en søknad til høgskolen innen 1. juni. Husk å oppgi at man søker gjennom Kompetanse for kvalitet. 

 Les mer om ordningen her 

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:
Kandidaten

 • skal ha kunnskaper om sentrale matematiske områder som er relevant for barn som tall, klassifisering, rom, form, måling, geometri, algebra og statistikk
 • skal ha kunnskaper om regning i alle fag         
 • skal ha kunnskap om ulike læringsteorier, didaktiske begreper og referanserammer for å planlegge, gjennomføre og evaluere matematikkopplæring         
 • skal ha fagdidaktisk kunnskap om hvordan lek og uteskole kan bidra til utvikling av barns matematisk kompetanse         
 • skal ha kunnskap om didaktiske og matematiske problemstillinger knyttet til overgangen mellom barnehage og skole, og begynneropplæringen i matematikk         
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematiske aktiviteter tilpasset barn og elevers forutsetninger når det gjelder matematikkopplæring         
 • kan forebygge og kartlegge matematikkvansker         
 • kjenne til resultater fra matematikkdidaktisk forskning og utviklingsarbeid

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan vurdere ulike modeller for organisering av matematikkopplæringen

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har god kompetanse som veileder for en allsidig matematikkopplæring
 • kan drive utviklingsarbeid innenfor matematikkopplæring i barnehage, skole og i relevante kulturelle aktiviteter

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende måte.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid på to semestre. Studiet er delt opp i to emner på 15 studiepoeng hver. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

21.000 i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

morten.bjornebye@hihm.no

Morten Bjørnebye

Høgskolelektor
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Seniorkonsulent

Søknad og opptak

Søkekode
9002