• Studiested:
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • økt matematisk og matematikkdidaktisk kompetanse
 • digitale verktøy i matematikkundervisningen
 • gir kjennskap til didaktisk forskning

Kort om studiet

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet i grunnskolen som vil utvikle god matematikkundervisning gjennom faglig fordypning og arbeid med digitale hjelpemidler. Deltakerne vil utvikle tilpasset og variert undervisning og få faglig fordypning innenfor områdene funksjoner, statistikk og sannsynlighetsregning. Dette kobles til arbeid med læreplanforståelse, grunnleggende ferdigheter og bruk av video og IKT. Utprøving av undervisning på egen arbeidsplass er en av arbeidsformene.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2016.

1. samling: 06. og 07 september 

2. samling: 04. og 05. oktober

3. samling: 15. og 16. november

 

Samlinger vår 2017.

1. samling: 10. og 11 januar

2. samling: 07 og 08 mars

3. samling: 25. og 26. april

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten

 • har god undervisningskunnskap for ungdomstrinnet i alle hovedområdene i grunnskolens læreplan
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike formelle matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen for eksempel geometri, trigonometri, algebra, kombinatorikk og sannsynlighetsteori
 • har god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensialligninger og enkle matematiske modeller, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
 • har kunnskap om nasjonal prøve i regning og tilknytningen til den grunnleggende ferdigheten å regne
 • har kunnskap om å uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig og kunne bruke digitale verktøy i matematikkfaget
 • har kunnskap om hvordan digitale verktøy og digitale læringsressurser kan brukes til faglig og fagdidaktisk støtte i arbeid med matematikkfaget
 • har kunnskap om utvikling og videreutvikling av elevers ferdigheter og begrepsdannelse i matematikk
 • har undervisningskunnskap knyttet til matematisk modellering, undersøkende matematikkundervisning og problemløsning

Ferdigheter
Studenten

 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring for både lavt- og høytpresterende elever
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kan analysere resultater fra nasjonale prøver i regning med tanke på fagdidaktisk utviklingsarbeid
 • kan benytte matematikkunnskaper i arbeidet med regning som grunnleggende ferdighet
 • kan bruke digitale verktøy og digitale læringsressurser til faglig og fagdidaktisk støtte i matematikkundervisningen

Generell kompetanse
Studenten

 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • har forståelse for hvordan matematikk inngår og har betydning for elevens utdanningsløp og for menneskers hverdagsliv, kultur, yrkesliv og demokratiske deltagelse
 • kan bruke digitale verktøy i matematikkundervisningen sammen med elever, både som illustrasjon og i matematiske undersøkelser

Opptakskrav

Opptakskravet er bestått lærerutdanning. I tillegg kreves matematikk 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng), 30 studiepoeng fra allmennlærerutdanningen eller tilsvarende. Studenter som får tilbud om studieplass må være i arbeid som lærer. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget han/hun søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er et videreutdanningstilbud i matematikk på Bachelornivå og tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere.

Studiet er et samlingsbasert deltidstudium med seks todagerssamlinger. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. I tillegg gis det inntil seks obligatoriske arbeidskrav.  De obligatoriske kravene må være godkjent for at studenten gis adgang til eksamen.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Bjarte Rom

Førsteamanuensis
nils.fjeldso@hihm.no

Nils Fjeldsø

Timelærer
hilde.friis@hihm.no

Hilde Friis

Seniorrådgiver
unni.simensen@hihm.no

Unni Simensen

Seniorkonsulent

Søknad og opptak