Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring
 • Studiested:
 • Varighet: 2-4 år år
 • Organisering Heltid, Deltid
 • Studiepoeng 120
 • Søknadsfrist
 • Du får avansert kunnskap og innsikt i virksomheters verdiskaping
 • Du ønsker deg en lederrolle i privat eller offentlig virksomhet
 • Du kan med riktig opptaksbakgrunn få tittelen Siviløkonom

Kort om studiet

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon.

Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale spørsmål relatert til ytre og indre effektivitet og å oppnå balanse mellom disse to forholdene, det vil si gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig.

For å nå målene sine må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevne og skape gode kundeopplevelser.

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Masterutdanningen tilbys også med spesialisering i markedsføringsledelse.

Les mer om masterstudier innen ledelse, styring og økonomi her. 

Sparebanken Hedmark har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av Masterstudiet i Økonomi og ledelse ved Høgskolen i Hedmark.  Les om samarbeidet og finanshusets gjesteforelesning her.

Spørsmål om søknad og opptak?

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: 624 30 000 eller opptak@hihm.no.

 

Samlingsdatoer høsten 2016

Heltid - Start høst 2016
Deltid - Start høst 2016

Heltid - Start høst 2015
Deltid - Start høst 2015

Obligatoriske krav

Det er 50 % oppmøte på av hvert emnes undervisningstid og det skal leveres obligatoriske oppgaver i hvert emne i forkant av hver studiesamling.

Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring

Obligatorisk oppstartsamling

Vi ønsker å legge til rette for et sosialt og godt læringsmiljø. Derfor vil det bli lagt opp til  en obligatorisk oppstartsamling 15.-17. august.

Les mer om oppstartsamlingen her.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Praktisk informasjon

Emner

Heltid

Studiepoeng År 1 År 2

Deltid

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har avansert kunnskap om strategisk ledelse og økonomistyring i et tjenesteperspektiv og kan kombinere dette for å bedre virksomheters verdiskaping gjennom markedsføringsledelse og effektiv styring (K1)
 • har spesialisering innsikt i virksomheters verdiskaping gjennom å forstå dens forutsetninger, gjennomføring og kontroll (K2)
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, forskningsprosesser og -metoder tilpasset problemstillinger innenfor økonomistyring (K3)
 • kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i økonomistyringens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet (K4)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samt analysere empiri for å strukturere og formulere faglige resonnementer med mål om effektiv styring og kontroll og langsiktig strategisk markedsposisjonering (F1)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor økonomistyring og markedsføringsledelse, samt anvende   tjenesteperspektivet i praktiske og teoretiske problemløsninger (F2)
 • kan bruke relevante forskningsbaserte metoder på en selvstendig måte for å legge til rette for virksomheters verdiskaping gjennom å utvikle strategier, styringssystemer, markedsrelasjoner, samt å kunne utvikle nye forretningsmuligheter (F3)
 • kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg og gjennomføre et   selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning innenfor spesialiseringsområdet og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer (F4)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, samt    forholde seg    til etiske problemstillinger knyttet til virksomheters strategiske og taktiske valg (G1)
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og i fellesskap med andre (G2)
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer (G3)
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til økonomistyring med virksomheters interessenter og med allmennheten (G4)
 • kan bidra til nytenkning i endrings- og innovasjonsprosesser i virksomheter (G5)

Opptakskrav

Bachelorgrad eller likeverdig fullført 3-årig utdanning med fordypning i økonomisk-administrative fag. Utdanningen må tilfredsstille fagkravet om fordypning på minst 90 studiepoeng innen økonomi og administrasjon med følgende fagsammensetning: 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse (finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering), 25 studiepoeng administrasjonsfag (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi), 15-20 studiepoeng i samfunnsøkonomi (makroøkonomi, mikroøkonomi) og 15-20 studiepoeng i metode (matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode)

For å oppnå sidetittelen «siviløkonom» ved fullført mastergrad, må man ha følgende fagkombinasjon fra grunnutdanningen: 

Metodefag: 20 studiepoeng (matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode)

Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng (makroøkonomi, mikroøkonomi)

Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng (finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering)

Administrasjonsfag: 25 studiepoeng (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi)

Videreførings-/fordypningsemner: 30 studiepoeng fra faggruppene ovenfor. 

Søkere som har Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i revisjon eller Bachelor i regnskap og revisjon fra en norsk utdanningsinstitusjon tilfredsstiller dette kravet. Søkere med annen bakgrunn som mener de oppfyller dette fagkravet, kan søke om siviløkonomitittel ved fullført Master i økonomi og ledelse. 

Gjennomsnittskarakteren for de eksamener som inngår i det faglige grunnlaget på 180 studiepoeng må være C eller bedre. Det gis 3.0 poeng ekstra til søkere med vitnemål fra Høgskolen i Hedmark.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne iht bestemmelser i Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Hedmark: http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-01-306

 

 

 

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Master i økonomi og ledelse er en dybdemaster med 2 års normert studietid på heltid og består av 120 studiepoeng i hht § 3 i ”Forskrift om krav til Mastergrad”, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 01.12.05. Studiet kan tilbys både som heltidsstudium og deltidsstudium. 

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Åshild Camilla Nordli

Åshild Camilla Nordli

Studieveileder

Søknad og opptak

Søkekode
209 1157 (deltid), 209 1158 (heltid)