• Studiested:
 • Varighet: 3 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 180
 • Søknadsfrist *
* for noen søkere
 • Du er interessert i samfunnssikkerhet
 • Du tilegner deg analyseferdigheter 
 • Du får kunnskaper i å lede beredskaps- og krisearbeid

Kort om studiet

Sårbarheten i samfunnet øker, både naturlige og menneskeskapte trusler har flere angrepspunkter og større skadepotensiale enn før.

Bachelor i beredskap og krisehåndtering gir deg god innsikt i viktige organisatoriske elementer, og ledelsens rolle med hensyn til risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i organisasjoner og i samfunnet.

Studiet er praktisk rettet mot oppgaver som hører hjemme i typiske beredskapsorganisasjoner og kombinerer emner innen organisasjon, kommunikasjon, ledelse, beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er organisert som et samlingsbasert studium med 8-12 samlinger á 2-4 dager per semester.

Det er mulig å innpasse Årsstudium i krisehåndtering og halvårsenhet i Risiko, sårbarhet og beredskap i bacheloren. 

Spørsmål om søknad og opptak?

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: 624 30 000 eller opptak@hihm.no.

Bilde av Fredrik Frøland

Studentintervju

- Studiet har både hevet blikket mitt slik at jeg nå ser jobben min i en litt større sammenheng, samtidig som det har fått meg til å vende blikket innover og fått meg til å bli mer oppmerksom på hvordan jeg oppfører meg og reagerer i operativ tjeneste, forteller Fredrik Frøland som til daglig er brannkonstabel ved Oslo brann- og redningsetat.

Les hele intervjuet med Fredrik

Poenggrense ved forrige opptak

Førstegangsvitnemålskvote

Alle

Ordinær kvote

46,1

Praktisk informasjon

Studiet er organisert som et samlingsbasert studium med 8-12 samlinger á 2-4 dager per semester.

Samlingsdatoer høst 2016 (1.året):

18.-19.august

24.-25.august

14.-15.september

29.-30.september

5.-6.oktober

27.-28.oktober

2.-3.november

17.-18.november

Med forbehold om endringer.

 

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om viktige organisatoriske elementer og lederens og ledelsens rolle med hensyn til risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i organisasjoner
 • har kunnskap om elementer i systemet for sikkerhetsstyring (HMS), risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og trusler mot samfunnet
 • har kunnskap om hvordan planlegging av beredskap og krisehåndtering gjennomføres i praksis
 • har kunnskap om krisekommunikasjon
 • har kunnskap om hvordan trening og øving kan planlegges og gjennomføres på en måte som fremmer en organisasjons krisehåndteringskompetanse
 • har kunnskap om internasjonal krisehåndtering
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre en kritisk vurdering av en organisasjons arbeid med risiko, sårbarhet og beredskap
 • kan anvende verktøy for å analysere risiko (ROS)
 • kan vurdere og analysere sentrale teoretiske og praktiske utfordringer i krisehåndtering
 • kan utarbeide planer for beredskap og håndtering av kriser
 • kan omsette kunnskap til praktisk støtte og ledelse under håndtering av en krisehendelse i en organisasjon
 • kan planlegge og gjennomføre hensiktsmessig trening og øving som del av en organisasjons beredskapsarbeid
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kunnskap om betydningen av å bringe etiske vurderinger inn i beslutningsprosessene under håndtering av kriser
 • viser proaktiv refleksjon, ansvarlighet for etiske aspekter ved krisehåndtering, og ivaretar hensiktsmessig krisekommunikasjon
 • har innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til beredskap og sikkerhet, og kan formidle relevant fagstoff om dette
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre med forebygging, risikoerkjennelse, krisehåndtering, evaluering og læring som del av en organisasjons virksomhet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor beredskap og krisehåndtering

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er normert til tre år, og er en grunnutdanning. Fullført studium gir 180 stp, og gir rett til bachelorgrad med tittelen Bachelor i beredskap og krisehåndtering.

Studiet er organisert som et samlingsbasert studium med 8-10 samlinger av 2-3 dager per semester. I tillegg vil det bli tilbud om seminarer med oppgaveløsning i mellom enkelte samlinger underveis i studieløpet. 

 

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Kristin Rikenberg

Kristin Rikenberg

Seniorkonsulent

Søknad og opptak

Søkekode
209 530