• Studiested:
  • Varighet: 3 år
  • Organisering Heltid
  • Søknadsfrist Løpende
  • Du ønsker å bidra gjennom eget forskningsarbeid til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget innen forvaltning og utnyttelse av biologiske ressurser som vilt, fisk, skog, matproduksjon og husdyrproduksjon
  • Du ønsker en forskerutdanning innen anvendt økologi, hvor du tilegner deg en dypere forståelse for økologiske teorier, dynamikker og funksjoner av økosystem, og deres rolle i fremtidig utnyttelse av naturressurser
  • Du ønsker å oppnå doktorgradskompetanse på basis av en masterutdanningen du allerede har innen biologi, økologi eller bærekraftig naturressursutnyttelse

Kort om studiet

Ph.d.-programmet i anvendt økologi har som mål å utdanne forskere som kan knytte økologiske teorier og metoder til forvaltningen. Våre forskningsoppgaver er derfor relatert til økonomisk viktige biologiske ressurser slik som vilt, fisk, skog, avlinger og husdyr, og hvordan disse kan utnyttes langsiktig på en bærekraftig måte.

Ph.d.-studiet i anvendt økologi er et fulltidsstudium av tre års varighet. En ph.d. innen anvendt økologi gir deg kunnskap om menneskets påvirkning på naturen, metoder for å redusere de negative effektene av mennesket, bærekraftig bruk av biologiske ressurser og overvåkning av populasjoner, habitat/leveområder, og ikke minst, en bærekraftig bruk av naturressursene. Det skal skrives en selvstendig forskningsoppgave relatert til et eller flere av de ovennevnte tema, og man må gjennomføre et teoretisk pensum med et omfang på 30 studiepoeng. Du får oppnevnt en veileder som følger deg gjennom hele prosessen.

Som ph.d.-student hos oss vil du bli innlemmet i et forskningsmiljø som består av andre stipendiater og forskere som aktivt jobber med anvendt økologi. Du vil også få tilbud om å delta i nasjonale og internasjonale forskningskonferanser og faglige nettverk, og det gis muligheter for utenlandsopphold som del av forskerutdanningen.

Med “anvendt” mener vi at våre studenter skal få inngående kunnskap også i å formidle egen forskning, og kommunisere denne både muntlig og skriftlig på en akademisk vitenskapelig og populærvitenskapelig måte. Våre ph.d. studenter deltar også i vår forskerskole the International Research School in Applied Ecology (IRSAE) hvor du vil bli knyttet opp til et internasjonalt forskernettverk med ph.d. studenter og forskere.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

kristin.gangas@hihm.no

Kristin Evensen Gangås

Nestleder/førsteamanuensis

Søknad og opptak