• Studiested: Tilbys desentralisert i landets kommuner
 • Varighet: 2 år
 • Organisering Deltid, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30
 • Søknadsfrist
 • kjennskap til nye lover med vekt på gode pasientforløp og nye krav til kommunale helse- og omsorgstjenester
 • innsikt i kravene til god forvaltning
 • kjennskap til nye lover med vekt på gode pasientforløp og nye krav til kommunale helse- og omsorgstjenester

Kort om studiet

Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen pleie- og omsorgssektoren. 

Utdanningen består av 4 emner. Hvert emne vil gå over ett halvår og gir 7,5 studiepoeng.

Emnene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis:

 • Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter  
 • Strategisk kompetanse- planlegging, -styring og-utvikling 
 • Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling 
 • Samhandling, kommunikasjon og forhandlings-kompetanse 

Læringsutbytte

Ledere og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet pleie- og omsorgssektor vil tilegne seg nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.
Etter fullført kvalifikasjon skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kjennskap til forskjellige lederroller, lederfunksjoner og ledelsesformer og hvordan dette påvirker og utvikler egen lederpraksis.
 • har kunnskap om intensjonene i samhandlingsreformen slik de grunnleggende er formulert i St. meld. nr. 47 (2008-2009), St.meld. nr. 16 (2010-2011)
 • har kjennskap til nye lover med vekt på gode pasientforløp og nye krav til kommunale helse- og omsorgstjenester
 • har innsikt i kravene til god forvaltning
  • har teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, økonomisk planlegging og budsjettering, økonomistyring og regnskap. 
  • har kunnskap om teori og ferdigheter i rekrutteringsmetoder, hvordan man skal beholde og utvikle kompetansen til å bli strategiske ressurser i offentlig forvaltning og tverrfaglig samarbeid.
  • har kunnskap og forståelse til å se kommunen som helhet og hvordan politikk og administrasjon påvirker og støtter hverandre gjensidig.

Ferdigheter:
Kandidaten

 • har utviklet eget lederskap og egne lederferdigheter ved bruk av refleksjon
 • kan ivareta økonomisk planlegging, styring og kvalitetsutvikling som en integrert og sentral funksjon ved lederrollen
 • kan samhandle både internt og med eksterne samhandlingspartnere.
 • har ferdigheter i forhandlinger, konflikthåndtering og samarbeid

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • kan bidra til nytenking og i endringsarbeid
 • forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over to år. Studiet tilbys desentralisert i landets kommuner

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

I hht avtale med Helsedirektoratet. i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Ingunn Schult

Ingunn Schult

Rådgiver

Søknad og opptak