• Studiested: Oslo
  • Varighet: år
  • Organisering Deltid, Betalingsstudium
  • Søknadsfrist

Du vil lære å tilrettelegge for praktisk yogalek i barnehage og SFO der målet er å utvikle sosial og språklig kompetanse

Du vil få innsikt i pedagogisk teori som understøtter den praktiske aktiviteten

Kort om studiet

Yoga omtales ofte som verdens eldste vitenskap om livet og defineres ofte som et klassisk, indisk filosofisk system som har til hensikt å bringe sinn og kropp til stillhet og selvinnsikt. Yoga omfatter alt fra kroppsøvinger, pusteøvelser, kultivering av følelser, tanker og handlinger samt mentale øvelser.
Lek er et mangesidig og komplekst begrep, som vanskelig lar seg fange av en definisjon. Allikevel kan vi konkludere med at leken kan være et godt utgangspunkt for barns læring og utvikling. Gjennom leken utvikles blant annet kreativitet, språk og evne til kommunikasjon, sosiale og motoriske ferdigheter. Videre kan det sies at barn bruker leken til å forstå seg selv og sine muligheter, men også til å forstå hvordan verden henger sammen.
Yogalek er heller ikke noe entydig og enkelt begrep å definere, men både yoga og lek kan sies å handle om livet og det å skape en bevissthet om hvordan ulike forhold henger sammen. Både yoga og lek er fenomener som bidrar til menneskelig utvikling og som ivaretar et helhetlig utviklings- og læringssyn.Barnehagens innhold bygger også på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt følgende syv fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø:
- kommunikasjon, språk og tekst
- kropp, bevegelse og helse
- kunst, kultur og kreativitet
- natur, miljø og teknikk
- etikk, religion og filosofi
- nærmiljø og samfunn
- antall, rom og form

Mer informasjon

Pris

ca 3000,- i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

Siw Huatorpet

Høgskolelektor

Søknad og opptak