• Studiested: Campus Elverum/ Kongsvinger
 • Varighet: 1 år
 • Organisering Deltid, Nett og samlingsbasert, Betalingsstudium
 • Studiepoeng 15
 • Søknadsfrist
 • Ved å implementere en kunnskapsbasert praksis har man mulighet for å nå målet om kvalitet i helsetjenestene
 • Du lærer å finne relevant forskningsmateriale på en systematisk måte, som i neste omgang integreres i klinisk praksis slik at dette kommer brukerne tilgode.

 

Kort om studiet

Emnet har som mål å fremme kvaliteten på helsetjenestene gjennom en sammenflettet bruk av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap, og å gi kursdeltakerne kunnskap og erfaring som gjør det mulig å realisere dette. Målgruppen er helsepersonell som arbeider i klinikken (sykehjem, hjemmesykepleien, sykehusavdelinger) og som ønsker å praktisere en kunnskapsbasert fagutøvelse.

Oppstart

Studiet har planlagt oppstart i november 2016

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Videreutdanningen i Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten har som mål å fremme kvaliteten på
helsetjenesten gjennom en sammenflettet bruk av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap
og brukerkunnskap, og å gi kursdeltagerne kunnskap og erfaring som gjør det mulig å realisere dette.

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva som ligger i begrepet kunnskapsbasert praksis
 • har inngående kunnskap om trinnene i kunnskapsbasert praksis
 • har kunnskap om relevante sjekklister for kritisk vurdering av ulike typer vitenskapelige artikler
 • har kunnskap om kunnskapspyramiden
 • har kunnskap om ulike metoder for å implementere kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter:
Studenten

 • kan anvende trinnene i en kunnskapsbasert arbeidsprosess
 • kan identifisere områder i egen praksis som bør forbedres
 • kan skille mellom ulike typer forskningsdesign relatert til ulike typer spørsmål og problemstillinger
 • kan formulere fokuserte og søkbare spørsmål
 • kan søke etter forskningsbasert kunnskap
 • kan kritisk vurdere forskning og diskutere overførbarhet og relevans for egen praksis
 • kan integrere og vurderer forskningsbasert kunnskap i sammenheng med erfaringskunnskap og brukerkunnskap i den gitte kontekst.
 • kan iverksette tiltak og anvende verktøy som fremmer kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:
Studenten

 • kan reflektere over og kritisk vurdere egen praksis, samt bidra til fagutvikling
 • kan identifisere områder i helse- og omsorgstjenesten som krever kvalitetsforbedring, og ta initiativ til forbedringsarbeid
 • kan bidra til å implementere den beste tilgjengelige kunnskapen i klinisk praksis og undervisning
 • kan identifisere og drøfte utfordringer ved endring av egen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang innen helse- og sosialfag. I
tillegg må søker dokumentere at de er ansatt i minimum 50 % stilling på et relevant arbeidssted
underveis i studiet.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen
gjennomføres som samlingsbasert deltidsstudium over to semestre.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

15570 i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?

mette.lohren@hihm.no

Mette Løhren

Leder Kurs- og oppdrag

Trude Andersen

Studieveileder

Søknad og opptak

Søkekode
209 9033