Det er ulike opptakskrav til ulike studier. Opptakskravet finner du i studieomtalen for studiet. Studiesøk

Grunnutdanninger er studier som bygger på videregående skole, og som ikke har annen høgere utdanning som opptakskrav.

Videreutdanninger er alle masterstudier, og halvårs- og årsstudier som bygger på andre høgskolestudier.

Du kan lese mer om hvordan du dokumenterer opptakskravene under fanen Hva må legges ved søknaden?

Generell studiekompetanse

Det vanligste opptakskravet til høgere utdanning (grunnutdanninger) er generell studiekompetanse. Enkelte studier kan ha spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. På nettsidene til Samordna opptak kan du lese mer om generell studiekompetanse. Her finner du mye informasjon om hvilke krav som må oppfylles, og hvilke ulike veier som kan gi generell studiekompetanse. Du finner også informasjon som gjelder søkere med elektronisk vitnemål fra videregående opplæring.

Man konkurrerer om studieplass på grunnlag av poeng. Les mer om poeng og poengberegning her. 

Grunnutdanninger ved Høgskolen i Hedmark med spesielle opptakskrav:
Lektorutdanning (LÆRER), Grunnskolelærerutdanning (LÆRER), Faglærerutdanning i musikk (LÆRER + MUHIHM) og Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (LÆRER).

Realkompetanse

Realkompetanse er kunnskap som du kan tilegne deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg til én bestemt utdanning. Søkere må oppfylle både generelle og spesielle krav. Søkere som oppfyller disse kravene, konkurrerer om studieplass med øvrige kvalifiserte søkere. Vurdering av realkompetanse skjer på grunnlag av høgskolens realkompetanseregelverk. Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke velge å bli saksbehandlet som realkompetansesøkere.

Fagbrev ("y-vei")

Ved Høgskolen i Hedmark gjelder ordningen bare for Bachelor i serviceledelse og markedsføring:
Søkere uten generell studiekompetanse, men som har fagbrev innen resepsjonsfag, reiseliv, butikkfag, kontorfag, salgsfag, eller annet relevant fagbrev kan tas opp til Bachelor i serviceledelse og markedsføring.

Videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning

Opptak til masterstudier, etter- og videreutdanning og praksis-pedagogisk utdanning (PPU) bygger på fullført høgskole- eller universitetsutdanning av et visst omfang. Opptakskrav til videreutdanninger og masterstudier er beskrevet under hver enkelt studieomtale.

 

Publisert: . Sist endret: .