For bestemte studier skal løpende skikkethetsvurdering foregå gjennom hele studiet og inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.

Bestemmelsene om skikkethetsvurdering er nedfelt i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Høgskolen foretar skikkethetsvurdering av alle studenter på følgende studier:

  • Grunnskolelærerutdanningene
  • Faglærerutdanningene
  • Lektorutdanning
  • Barnehagelærerutdanning
  • Praktisk-pedagogisk utdanning
  • Sykepleierutdanning
  • Tannpleieutdanning

Hvordan vurderes skikkethet?

For å vurdere om en student er skikket eller ikke, er det utarbeidet spesifikke vurderingskriterier for lærerutdanningene og for helse- og sosialfagutdanningen (se ovennevnte forskrift). Overordnet gjelder dette: En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.

Løpende og særskilt skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studietiden. Den enkelte students skikkethet vurderes både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Den særskilte skikkethetsvurderingen igangsettes dersom høgskolen mottar en tvilsmelding for en student. Både forelesere, medstudenter og praksisveiledere har plikt til å melde i fra dersom en student har en atferd som gir grunnlag for tvil om skikkethet.

Hvordan melde tvil om skikkethet?

Høgskolen har skikkethetsansvarlige på to avdelinger. Disse tar imot tvilsmeldinger og sørger for videre saksbehandling:

Campus Hamar Karin Moen karin.moen@hihm.no Tlf. 62 51 77 01
Campus Elverum Liv Skomakerstuen Ødbehr liv.odbehr@hihm.no Tlf. 62 43 02 69

 Tvil om skikkethet meldes inn på dette skjemaet.

Videre saksgang

Institusjonsansvarlig for skikkethet utreder og følger opp sakene som meldes inn vedrørende tvil om skikkethet, i samarbeid med skikkethetsansvarlig på avdeling. Vurderingssamtale gjennomføres med studenten. Institusjonsansvarlig fremmer sak til høgskolens skikkethetsnemnd. Skikkethetsnemnda lager innstilling til høgskolens klagenemnd med vurdering av studentens skikkethet, og om vedkommende bør utestenges fra utdanningen. Høgskolens klagenemnd fatter vedtak i saken.

Høgskolens institusjonsansvarlig: Elin Bakke (elin.bakke@hihm.no), tlf. 62 51 76 32.
Sekretær i skikkethetsnemnda:     Astrid Sandvoll (astrid.sandvoll@hihm.no), tlf. 62 43 00 31.

Publisert: . Sist endret: .