Ifølge Forvaltningsloven § 13 har alle offentlig ansatte taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold. I Lov om Universiteter og Høgskoler § 4-6 er dette spesifisert for studenter:

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetserklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.

Med personlig forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning.

Regler for yrkesutøvere på vedkommende livsområde er nedfelt i lover med relevans for den aktuelle utdanningen; Opplæringsloven, Lov om barnehager, Lov om helsepersonell.

Studenter ved Bachelor i sykepleie og Bachelor i tannpleie leverer inn skjema for taushetserklæring etter gjennomført undervisning i temaet.

Studenter ved lærerutdanningene skriver ut og fyller inn skjema for taushetserklæring. Skjemaet leveres ved studiestart.

 

Publisert: . Sist endret: .