Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltidsstudium. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen ”Bachelor i eiendomsmegling”.

Innledning

Hovedmålsettingen med studiet er å gi en yrkesrettet utdanning for de som ønsker å arbeide med salg av eiendommer og eiendomsmegling. Studiet gir også en kompetanseplattform for å kunne arbeide som fagperson eller rådgiver innen eiendomsforvaltning og kontraktsforhold i privat næringsliv og offentlig sektor. Foruten de særegne emnene innen eiendomsmegling, er det i studiet lagt stor vekt på salg og markedsføring.

Læringsutbytte

Kandidaten skal med oppnådd bachelorgrad ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Ha bred kunnskap om eiendomsmeglerens rolle, arbeidsoppgaver og ansvar
 • Ha kunnskap om formidling, salg og utleie av fast eiendom
 • Ha kunnskap om hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • Ha bred kunnskap i juridiske emner for eiendomsmeglere
 • Ha kunnskap om hvordan eiendomsinvesteringer blir finansiert
 • Forstå hvordan landets økonomi blir påvirket av endringer i etterspørselen, myndighetenes politikk og internasjonale forhold
 • Ha kunnskap om fagets egenart og historie
 • Ha kunnskap innen regnskap og økonomi, administrasjonsfag og metodefag
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis

 Ferdigheter

 • Kunne anvende analysemetoder, ha kunnskap og anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger
 • Være i stand til å vurdere investeringer og analysere inntekter og kostnader
 • Være i stand til å behandle klientmidler og transaksjonene rundt inn- og utbetalinger knyttet til et eiendomsoppgjør
 • Kunne beherske bruk av fotoutstyr og videokamera
 • Kunne anvende kunnskapene innen metodeemner på et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger
 • Kunne identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • Kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • Ha innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kunne sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • Kunne formidle relevant faglig kunnskap og erfaringer, både skriftlig og muntlig, og utveksle synspunkter og erfaringer med andre for utvikling av god praksis
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kunne tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser i bransjen

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot de som ønsker å arbeide med salg av eiendommer og eiendomsmegling. Studiet er også velegnet for de som ønsker å arbeide med organisatoriske, markedsføringsmessige og andre administrative deler av en organisasjon.

Kompetanse

Bestått eksamen i ”Praktisk eiendomsmegling I” gir anledning til å arbeide som medhjelper til ansvarlig megler.

Bestått eksamen i ”Oppgjør for eiendomsmeglere” gir anledning til å arbeide som medhjelper til ansvarlig megler i oppgjør.

Uteksaminerte kandidater gis mulighet til å benytte tittelen eiendomsmeglerfullmektig når man er ansatt i et eiendomsmeglerforetak og arbeider under tilsyn av en ansvarlig megler. For å få eiendomsmeglerbrev må en i tillegg ha to års relevant praksis.

Etter fullført bachelorstudium og to års praksis kan en søke Finanstilsynet om eiendomsmeglerbrev. Når en har fått eiendomsmeglerbrevet, kan en kalle seg eiendomsmegler. Man kan da arbeide som ansvarlig megler eller faglig leder.

Uteksaminerte kandidater vil også være kvalifiserte for andre stillinger innen markedsføring og administrasjon.

Studenter som er interesserte i å studere videre på masternivå, bør sette seg inn i opptakskravene som den aktuelle institusjonen har.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.           

Undervisnings- og læringsformer

Læringsformene vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium.

Vurderingsformer

De overordnede prinsipper for vurderingsformer, som benyttes i studiet, er individuelle, skriftlige og muntlige eksamener, prosjektarbeid og mappeevalueringer. Den individuelle, skriftlige eksamenen kan være enten en hjemmeeksamen eller en skoleeksamen. I tillegg vil det i flere sammenhenger være obligatoriske innleveringer i enkeltemner. Besvarelsene på disse innleveringene må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Detaljer rundt vurderingsformene som benyttes, beskrives under hver enkelt emnebeskrivelse.

 

Dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen, benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der A er den beste karakteren og E er den laveste beståtte karakteren.

Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget, og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis.

Kandidatene skal vurdere behovet for informasjon, og kunne finne, vurdere og gjøre seg nytte av informasjon i egen læring og i skriving av oppgaver. Det legges vekt på evnen til å navigere innen teori og litteratur, deriblant ferdigheter innen litteratursøk, kildeorientering og kritiske vurderinger av kilder samt kildehenvisninger.

Informasjonskompetanse oppøves og testes i emnet ”Informasjonskompetanse og metode” (Metode 1).

Høgskolebiblioteket tilbyr også kurset «Kilder og kildebruk» til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte:

 • man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
 • man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse.

 En deloppgave i informasjonskompetanse vil være en del av et obligatorisk arbeidskrav.

 Andre ressurser fra Høgskolebiblioteket:

 • Fronter-rom ”Biblioteket” (tilgjengelig for alle studenter og ansatte), med PowerPoint til ”Kilder og kildebruk”, videoforelesninger og en elektronisk prøve i informasjonskompetanse
 • Bibliotekets studiehjelpside:
    http://www.hihm.no/Hovedsiden/Bibliotek/Studiehjelp

Internasjonalisering

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Studentene kan dog integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i femte semester. Eventuelle utenlandsopphold skal godkjennes av høgskolen på forhånd og innarbeides i den enkeltes utdanningsplan.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet er knyttet opp mot høgskolens andre bachelorstudier innenfor det økonomisk-/administrastrative fagområdet. Utdanningen består av bransjespesifikke emner og emner innenfor metodiske, økonomiske- og administrative fag. Da en eiendomsmegler både skal kunne å markedsføre seg selv og sitt produkt, er det i studiets oppbygging lagt stor vekt på emner innen salg og markedsføring.

Bortsett fra siste semesters praksis/bacheloroppgave er hele studiet strukturert med emner a 7,5 studiepoeng, og med emner som utgjør 30 studiepoeng pr. semester.

Når det gjelder innholdet i det enkelte emne, vises det til emneoversikten. I siste semester kan kandidaten velge mellom to gjennomføringsmåter. Det ene alternativet er å velge relevant praksis og skrive en praksisbasert oppgave. Alternativt kan kandidaten skrive en bacheloroppgave innenfor et emne hentet fra Praktisk eiendomsmegling I, II eller III.

Studiet er organisert som et fulltidsstudium med ukentlig undervisning på campus Rena. 

Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.

Emneoversikt Bachelor i eiendomsmegling

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3