Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids grunnutdanning. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen Bachelor i Music Management.

Innledning

Music Management, ledelsesfag for musikkindustrien, er et treårig studium for framtidige ledere og entreprenører i musikkbransjen. Bachelor i Music Management er orientert mot hele verdisystemet; live, innspilt musikk og forlag, inklusive samspillet med andre kulturindustrielle sektorer og aktører. Musikkbransjen er i endring, og det er et mål at kandidater fra studiet skal være kompetente i å forstå bransjens dynamikk og kunne bidra til god forretningsmessig utvikling innenfor bransjen.

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg kunnskap om musikkbransjen og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til rene økonomiskadministrative kunnskaper og ferdigheter. Sentrale læringsmål og emner som dekkes av studiet er:

 • Bransjens oppbygging og virkemåte
 • Bransjens utvikling med særlig fokus på digitalisering av distribusjon og promotering
 • Funksjoner og prosesser i sentrale foretak i bransjen (plateselskap, musikkforlag, managements, liveforetak, booking, distribusjonsforetak m.m.)
 • Opphavsrett og kontrakter
 • Musikk som kommunikativt produkt
 • Tradisjonell markedsføring, e-marketing og strategisk metode
 • Internasjonalisering
 • Ledelse av komplekse, kreative prosesser og organisasjoner
 • Planlegging og ledelse av konserter og events
 • Bransjens økonomiske utvikling
 • Planlegging og styring av bedrifters økonomi

Læringsmålene reflekterer det å kunne jobbe på forretningssiden av musikkbransjen.

Målgruppe

Målgruppen er personer med erfaring fra og/eller interesse for ledelse og populærmusikk som bransje.

Kompetanse

Bachelorstudiet skal utdanne framtidens ledere og entreprenører innen norsk og internasjonal musikkbransje. Uteksaminerte kandidater vil ha helhetlige ferdigheter i å kunne generere, implementere og lede komplekse musikkindustrielle prosjekter. De vil være kvalifiserte for et bredt utvalg jobber innen musikkbransjen, både for kommersielle aktører, institusjoner og organisasjoner. Kandidatene vil videre ha kompetanse for bedriftsetablering. Typiske jobber for kandidater fra Music Management vil være artistmanager, arrangør, booker, produktsjef, jobber innen marketing og promotion i alle typer musikkselskaper, business developer, prosjektleder m.m.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, prosjektarbeid, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium. Eventuelt obligatorisk oppmøte angis i hver emnebeskrivelse.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til at vurderingsformene som benyttes i studiet er varierte; mappevurdering med innleveringer av både teoretiske oppgaver og praktiske øvelser, skriftlige og muntlige eksamener. Studiet består av enkeltemner og de ulike vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Dersom ikke annet er oppgitt, benyttes graderte karakterer, A-F, der E er laveste beståtte karakter.

Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse innebærer at studentene skal tilegne seg forståelse for når det er behov for informasjon, og å kunne lokalisere, evaluere og effektivt nyttiggjøre seg informasjon i egen læring og forskning. Det blir holdt et kurs i Kilder og kildebruk ved studiestart. Studentene anbefales også å benytte det selvinstruerende informasjonskompetansekurset, VIKO, til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, som ligger tilgjengelig for fri bruk på http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php.

Videre vil det bli arrangert et seminar med representanter for bransjeorganisasjonene for å sikre at studentene behersker de spesielle kravene omkring rettigheter og bruk av andres verk innen musikk. Informasjonskompetanse oppøves også gjennom emnet Medierett.

Internasjonalisering

Høgskolen i Hedmark, Jyväskylä Polytechnic (Finland) og Innholland University (Nederland) er samarbeidspartnere i et pågående arbeid med å utvikle en europeisk tittel i internasjonal music management kalt European Degree in International Music Management (EDIM). Som student kan du velge å studere i 4. semester ved én av disse institusjonene med tilrettelagt fordypning i bransjeemner. Høgskolen har også utvekslingsavtaler med andre relevante studiesteder. Slike utenlandsopphold må være godkjent av Høgskolen i Hedmark på forhånd for å sikre innpassing i bachelorgraden.

Noen emner undervises delvis på engelsk. I tillegg er pensumlitteraturen i alle musikkbransjeemnene i stor grad på engelsk.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet bygger delvis på høgskolens eksisterende emneportefølje innen økonomifag, markeds-, innovasjons- og ledelsesfag. Studiet er bygget opp slik at hvert semester har noen felles emner med andre studieretninger og noen emner som er eksklusive og bransjespesifikke. I vårsemesteret i andre studieår kan studentene velge studieopphold i utlandet, eller emner ved lærestedet, kombinert for eksempel med større eller mindre prosjektarbeider.

 

Følgende emner er eksklusive for studiet:

· 3ØMU110 Musikkbransjen, 7,5 sp.

· 3ØMU115 Musikkproduktet, 5 sp.

· 3ØMU310 Kontrakter i musikkbransjen, 7,5 sp.

· 3ØMU 30 Musikk og Markedet, 10 sp.

· 3ØME11 Event Management, 10 sp.

· 3ØMU315 Kreativ forretningsutvikling, 7,5 sp.

 

Første og andre studieår er basert på ukentlige forelesninger, mens tredje år er samlingsbasert, med i hovedregel samlinger hver tredje uke. Hensikten med samlingsbasert undervisning tredje studieår er blant annet at studentene skal kunne ta traineeplasser i musikkindustrien. Selv om trainee/utplassering ikke er en obligatorisk del av studieplanen, kan dette være en god anledning til å gjøre seg kjent i bransjen. Studenter som ønsker å benytte tredje år til utplassering anbefales å knytte prosjektet (30 poeng) til utplasseringen.