Søkere til utdanninger hvor man kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, skal legge frem politiattest, jf. Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 6-1. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder.

 

  • Søkere som får tilbud om studieplass og som ikke har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende utdanning, skal legge frem politiattesten for høgskolen senest ved studiestart.
  • Søkere som får tilbud om studieplass og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende utdanning, jf. Politiregisterloven § 39, skal sende politiattesten til høgskolen innen tre uker.
  • Søkere som får tilbud om studieplass mindre enn fjorten dager før, eventuelt etter, studiestart, skal legge fram politiattesten senest tre uker etter at tilbud om studieplass er gitt.

Politiregisterloven § 39 omtaler forhold som er relevante for vurderinger som skal gjøres før en student kan gå ut i praksis.

Hvordan søke om politiattest?

Du kan søke om elektronisk utstedelse av politiattest hos politiet (https://www.politi.no/tjenester/politiattest/).
Her vil du bli bedt om å legge ved dokumentasjon som bekreftelse på formål. Brev fra Samordna opptak eller fra høgskolen om tilbud om studieplass (svar på søknad om opptak) er tilstrekkelig dokumentasjon. Dokumentasjonen skal inneholde navn, fødselsnummer og navn på studieprogram. 

Når du søker om politiattest er det viktig å velge riktig kategori og formål: Velg Universiteter og høgskoler under Kategori, og Opptak til universiteter og høgskoler under Formål. 

Hvordan levere politiattest?

Campus Hamar
Politiattesten leveres praksisadministrasjonen ved studiestart (senest 15. september).
Det skal signeres for levert attest. Politiattesten leveres fortrinnsvis i papirformat. Velger du å sende politiattesten som vedlegg på e-post til praksisadministrasjonen, må du selv påse at politiattesten har kommet frem, samt signere for levert attest.

Campus Elverum
Politiattesten leveres praksisadministrasjonen eller Servicesenteret på Terningen Arena ved studiestart (senest 15. september). 

Hva skjer om jeg har merknader på min politiattest?

Dersom du har merknader på politiattesten som omtales i Politiregisterloven må det gjøres en vurdering og fattes vedtak før du kan gå ut i praksis. Du vil bli bedt om å fremlegge opplysninger i saken, eksempelvis i form av dom eller forelegg. Studieadministrasjonen vil innkalle til møte hvor du kan belyse din sak. Deretter vil saken behandles i høgskolens klagenemnd. Klagenemnda gjør vedtak på om du kan påbegynne praksis eller ikke, og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for ditt videre studieløp.

Må jeg legge frem fornyet politiattest i løpet av studietiden?

Dersom høgskolen vurderer det som nødvendig å innhente fornyet politiattest i løpet av din studietid, kan vi begjære utstedelse av ny attest. Du vil da bli underrettet om dette.

Published: . Last change: .