Retningslinjer

(Klikk her for utskriftvennlig versjon)

Supplerende retningslinjer for bruk av datautstyr for studenter

 

§ 1 Retningslinjenes virkeområde

 • § 1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle som bruker datamaskiner og annet datautstyr ved Høgskolen i Hedmark (HH). Hensikten er å fastsette regler for å fremme ansvarlig oppførsel blant brukere av vårt datautstyr.
 • § 1.2 Retningslinjene skal finnes tilgjengelig både elektronisk, og oppslått/utlagt på egnede steder. Retningslinjene fås også utlevert ved henvendelse til IT-Seksjonen eller personalseksjonen.
 • § 1.3 Spørsmål ang. fortolkning av retningslinjene kan rettes til IT-Seksjonen.
 • § 1.4 I tillegg til retningslinjene finnes det ett supplement for studenter, samt lokale tillegg.
 • § 1.5 Før hver enkelt bruker får tilgang til datautstyret (konto) må det foreligge underskrift på at vedkommende har gjort seg kjent med, og vil respektere de retningslinjene som gjelder. Brukere plikter å holde seg informert om de til enhver tid gjeldene retningslinjer, og disses supplementer og tillegg.
 • § 1.6 Retningslinjene ble fastsatt av høgskolens administrerende direktør den 17.11.1999

 

§ 2 Rettmessig bruk av datautstyr

 • § 2.1 Datautstyret skal kun benyttes til det formål utstyret er tiltenkt. Utstyret skal ikke benyttes kommersielt eller til aktiviteter uten tilknytning til virksomhet som foregår ved HH. Utstyret skal heller ikke brukes til politisk eller religiøs agitasjon.
 • § 2.2 Brukeren plikter å identifisere seg med sitt eget brukernavn og passord ved innlogging e.l. i og med at brukere hverken skal skjule sin egen identitet, eller utgi seg for å være en annen.
 • § 2.3 Brukere har plikt til å sette seg inn i bruksanvisning, dokumentasjon, mv. på en forsvarlig måte, for å redusere faren for av uvitenhet å skape risiko for driftsforstyrrelser eller tap av data, programmer eller utstyr.

 

§ 3 Privatliv og sikkerhet

 • § 3.1 En brukerkonto er strengt personlig. Brukere kan ikke gi andre tillatelse til å bruke sin konto.
 • § 3.2 Enhver bruker er ansvarlig for sin konto og sine filer, og må selv ta forholdsregler for å unngå at andre benytter konto og filer uten tillatelse. Slike forholdsregler inkluderer veloverveid valg av passord og begrensning i aksessrettigheter til filer og kataloger.
 • § 3.3 Brukere plikter å hindre uautorisert tilgang til nettverk, anlegg eller utstyr. Dette inkluderer bl.a. å la studenter få tilgang til ansattes utstyr, eller for eksempel at studenter gir tilgang til utenforstående.
 • § 3.4 Brukere som har mistanke om at andre benytter deres konto eller filer uten tillatelse, må øyeblikkelig melde fra om dette til systemansvarlig. (Systemansvarlig for ansatte er IT-Seksjonen. Systemansvarlig for studenter er IT-Seksjonen eller Teknisk Kompetansegruppe)
 • § 3.5 Brukere skal ikke forsøke å aksessere kontoer, filer eller kataloger tilhørende andre brukere uten særskilt tillatelse fra den andre brukeren. Dette gjelder også hvis den andre brukeren med eller uten intensjon har gjort konto, filer eller kataloger tilgjengelig.
 • § 3.6 Data av verdi bør lagres på steder der det tas backup, for eksempel brukerens hjemmekatalog på server. Lagring av data på lokal harddisk (C: el. D:), disketter og lignende skjer på eget ansvar.
 • § 3.7 Brukere skal ikke benytte datautstyret slik at det plager eller virker støtende på andre. Dette inkluderer fornærmende eller uanstendige ‘e-mail’ og ‘news’ innlegg.

 

§ 4 Misbruk 

 • § 4.1 Datamaskin- og nettressursene er begrensede, og brukere må vise hensyn til hverandre.
 • § 4.2 Tilgang til Internet er ingen selvfølge. Misbruk eller ufornuftig bruk kan føre til begrensninger på slik aksess for alle brukerne. Du har rett til å si hva du vil til hvem du vil, men HH er ikke forpliktet til å tilby deg utstyr for å gjøre dette. Ved bruk av HHs utstyr til ‘email’, ‘news’ eller lignende vil avsender være en datamaskin ved HH og HH har da automatisk noe av ansvaret for innholdet og tone i meldingen (jf bruk av brev med brevhode fra HH). «Vær høflig i korthet» er en god regel for slike meldinger. (Hentet fra et innlegg av Tage Stabell-Kulø i en lokal ‘news’ gruppe ved UiT)
 • § 4.3 Brukere skal ikke:
  • § 4.3.1 ødelegge maskin- eller programvare,
  • § 4.3.2 ødelegge eller endre data tilhørende andre brukere,
  • § 4.3.3 begrense eller hindre autorisert bruk av datautstyret, hverken med eller uten bruk av kjennskap til spesielle passord eller smutthull i sikkerhetssystemet
 • § 4.4 Brukere skal ikke:
  • § 4.4.1 bruke kontoer til andre brukere,
  • § 4.4.2 utgi seg for å være en annen, jfr. § 2.2
  • § 4.4.3 søke å oppdage eller bryte andres passord eller kryptering,
  • § 4.4.4 forsøke å oppnå ekstra ressurser eller rettigheter,
  • § 4.4.5 aksessere system der nødvendig autorisasjon ikke er gitt, eller
  • § 4.4.6 undergrave aksessrestriksjoner.
 • § 4.5 Det er ikke tillatt å endre på systemoppsett eller fjerne basisprogram uten spesiell tillatelse fra systemansvarlige. Det er ikke tillatt å installere spill eller pornografisk materiale.
 • § 4.6 Privilegier for bruk av HHs ressurser kan innskrenkes på generelt eller individuelt nivå.

 

§ 5 Norsk lov

§ 5.1 All bruk av høgskolens datamaskiner må være i henhold til norsk lov og de regler og forskrifter som gjelder ved høgskolen og dets avdelinger.

 

Supplerende retningslinjer for bruk av datautstyr for studenter

 

§ 6 Supplementets virkeområde

 • § 6.1 Dette supplementet til retningslinjene gjelder for alle studenter som bruker datamaskiner og annet datautstyr ved Høgskolen i Hedmark (HH), Jfr. retningslinjenes § 1.4
 • § 6.2 Supplementet skal finnes tilgjengelig både elektronisk, og oppslått/utlagt på egnede steder. Retningslinjene fås også utlevert ved henvendelse til IT-Seksjonen eller Teknisk Kompetansegruppe.
 • § 6.3 Spørsmål ang. fortolkning av retningslinjene kan rettes til IT-Seksjonen eller Teknisk Kompetansegruppe.
 • § 6.4 Supplementet er fastsatt av høgskolens administrerende direktør.

 

§ 7 Rettmessig bruk av datautstyr

 • § 7.1 Ved bruk som ikke direkte er knyttet til undervisning eller forskning ved HH gjelder følgende regler:
  • § 7.1.1 Slik aktivitet kan kun foregå i de perioder hvor datamaskinene ikke behøves til annet formål. Tidsrom hvor slik bruk ikke er tillatt kan innføres (se etter eventuelt oppslag).
  • § 7.1.2 Ved forespørsel fra annen bruker som skal benytte datamaskinen til faglig aktivitet skal en slik bruker, til enhver tid, øyeblikkelig gi fra seg datamaskinen uten diskusjon.
  • § 7.1.3 All slik aktivitet er et privilegium som kan oppheves når som helst (se etter eventuelt oppslag).
 • § 7.2 Brukere skal ikke låse eller hindre aksess til en maskin i lengre perioder. (Bruk av lås (lock) i forbindelse med korte nødvendige pauser kan aksepteres, men bruk i forbindelse med for eksempel lunsjpausen eller forelesninger skal ikke forekomme)
 • § 7.3 Det er ikke tillatt å forandre maskinvare oppsett, heller ikke frakoble, demontere eller flytte utstyr.
 • § 7.4 Bærbart/personlig utstyr skal kun tilkobles datanettet på anviste steder, eller via trådløst nettverk, der hvor dette er tilgjengelig.
 • § 7.5 Det er ikke tillatt å sette opp tjenere/tjenester uten særskilt tillatelse fra IT-Seksjonen.

 

§ 8 Adferd

 • § 8.1 PC-labene (herunder alle terminalrom, datamaskinlaboratorium og skrivestuer) er arbeidsrom hvor det skal være mulig å konsentrere seg.
 • § 8.2 Det er ikke tillatt å spise eller drikke på PC-labene.

 

§ 9 Datalagring

§ 9.1 All data (inkludert e-post) vil etter hvert endt studieår (dvs. hver sommer), bli fjernet fra Høgskolens systemer, og det er brukernes eget ansvar å ta vare på dette, for eksempel på diskett, CD, ”memory key”, eller lignende.

 

§ 10 Disiplinære tiltak

 • § 10.1 Spilling/«leketøy» (§ 7.1.1 og § 7.1.2) og Mat/Drikke (§ 8.2) :
  • 1. gang → advarsel
  • 2. gang → sperring av brukerkonto i opptil en uke.
 • § 10.2 Forandre oppsett/konfigurasjon av PC-er og Terminaler (§ 4.3 og § 4.5), og undergraving av aksessrestriksjoner (§ 3.1, § 3.3 og § 4.4.1):
  • 1. gang → advarsel
  • 2. gang → sperring av brukerkonto i opptil en måned.
 • § 10.3 Forsøk på å knekke passord eller bryte gjennom de sikkerhetssperrer som ligger i systemet   (§ 3.5, § 4.3.3 og § 4.4):
  • 1. gang → sperring av brukerkonto

 

Avdelingsledelse avgjør for hvor lang tid og eventuelt andre forføyninger (politianmeldelse, eventuelt utvisning bør vurderes i grove tilfeller). Eventuelle vedtak om bortvising og utestenging, må treffes i henhold til Lov av 12. mai 1995 nr. 22, om universiteter og høgskoler.

Publisert: . Sist endret: .