Fronter spesialveiledning

INNLEVERING og INNLEVERINGSMAPPER 

Høgskolen har laget en kom-i-gang-veiledning for Fronter som gir en enkel veiledning for å komme i gang med bruker av systemet. I tillegg er det laget spesialveiledninger på noen felt. Denne dekker det som har å gjøre med innlevering av materiell fra studenter i innleveringsmapper, og viderebehandling av dette med ev. tilbakemelding fra lærer.

1. Plassering av innleveringsmapper

I standard Fronter-rom for vår høgskole et eget menypunkt i venstre marg kalt Innlevering. Ved å plassere alle innleveringsmapper for et rom under dette punktet vil både studenter og lærere lettere holde oversikt over innleveringer. Innleveringsmapper kan også legges i den øvrige mappestrukturen under Arkiv dersom det er ønskelig.

 

2. Læreres oppretting av innleveringsmappe

Lærere kan opprette innleveringsmappe slik:

 1. Plasser deg der i mappestrukturen mappa skal ligge og velg Mappe.
 2. Gi mappa en forklarende tittel. Teksten du ev. skriver i feltet Beskrivelse, vil vises når studenten går inn i mappa for å levere.
 3. Merk av for Innleveringsmappe (hvis du ikke kommer automatisk til dette valget) og merk av for når den skal åpnes og stenges. Du kan også merke av for når studentene skal varsles. Slike varslinger vises på Dagens bare dersom brukeren har et felt for det der. Det er ikke standard innstilling.
 4. Under Tilpass tilgangen kan du ev. avgrense hvem som skal kunne se denne mappa.
 5. Under Begrens/juster tilgangsrettigheten kan du ev. justere tilgangen for typer brukere.
 6. Under Tilpass innhold kan du ev. avgrense hvilke typer innhold den skal kunne ha.
 7. Velg til slutt Lagre.

Etter lagringen står du inne i den nyopprettede innleveringsmappa, og kan kontrollere at alt ser riktig ut. Her kan du også laste opp oppgaveteksten som gjelder for den aktuelle innleveringen under valget Last opp oppgave. Dette kan være en fordel for studentenes oversikt og for å unngå misforståelser.

 

3. Studenters innlevering i en Innleveringsmappe

Studenter kan nå levere dokumenter (eller andre typer filer) ved å gå inn i mappa og velge Last opp fil. Det dokumentet som skal leveres, må da være skrevet tidligere og lagret på en slik måte at det er tilgjengelig på den lokale PC-en (på harddisken, CD-rom, minnepinne, eller lignende) For individuell innlevering går studentene fram slik:

 1. Velg Bla gjennom, finn den aktuelle fila og velg Åpne slik at filnavnet vises.
 2. Skriv en tittel i feltet Tittel hvis du vil ha noe annet enn dokumentnavnet som tittel.
 3. Velg til slutt Lagre, og du kommer ut igjen i innleveringsmappa.
 4. Du har fått levert dokumentet når du nå ser en linje med navnet ditt, dokumentnavnet og dagens dato. Du kan ev. gå ut av mappa og inn igjen for å sjekke. Hvis du vil ha en bekreftelse på innleveringen kan du velge Skriv ut oppe i høyre hjørne. Du kan også gå til menyvalget Portefølje og få en oversikt over alle innleveringer du har gjort i det aktuelle rommet. Denne kan også skrives ut.

For gruppeinnlevering (en student leverer for en hel gruppe) går du fram slik:

 1. Velg Bla gjennom, finn den aktuelle fila og velg Åpne slik at filnavnet vises.
 2. Skriv en tittel i feltet Tittel hvis du vil ha noe annet enn dokumentnavnet som tittel.
 3. Velg Tilpass eiere, merk av for Gruppeinnlevering og merk så av for de studentene du leverer på vegne av.
 4. Velg til slutt Lagre, og du kommer ut igjen i innleveringsmappa.
 5. Du har fått levert dokumentet når du nå ser en linje med navnet ditt, dokumentnavnet og dagens dato. Alle studentene du har levert for vil nå kunne se en slik linje. Studenter kan se de dokumentene de selv har levert, men ikke andre studenters dokumenter. Ved gruppeinnlevering kan alle studentene det er levert for, se sin gruppes dokument. Lærere kan se alle innleverte dokumenter.

 

4. Lærers innlevering for studenter

Det er mulig for en lærer å levere inn et dokument for en student.

 1. I innleveringsmappe merker lærer av for riktig student og velger Levere for.
 2. Finn fram dokumentet som beskrevet ovenfor, skriv en tittel og ev. beskrivelse og velg Lagre.
 3. Dersom lærer ikke har et dokument fra studenten, kan det likevel registreres informasjon om studenten i forhold til denne innleveringen. 
  Når feltet Filnavn ikke fylles ut, vil teksten som skrives i feltet Beskrivelse gjøres om til et Fronter-dokument og bli lagret i stedet. Teksten i feltet Tittel blir tittel på dokumentet.

 

5. Læreres kommentar til innlevering

Etter innlevering kan lærere gi kommentarer eller tilbakemeldinger på ulike måter. Muligheten fremkommer ved å merke den aktuelle innleveringen og velge Kommentar. Vi gjennomgår her de valgene du får.

 1. Kommenter direkte i besvarelsen. 
  Bak dette valget står dokumentnavnet oppgitt, og når lærer klikker på dette, lastes en kopi av dokumentet ned til din PC og åpnes. Lærer kan nå skrive inn merknader eller på andre måter redigere dokumentet for å gi studenten veiledning. Når redigeringen er ferdig, lagres dokumentet og du bekrefter lagringsnavnet som foreslås. Deretter lukkes dokumentet og det gis en bekreftelse om at Overføringen av filen var vellykket. Åpne- og lagreprosessen kan ta noen sekunder – vent til den er ferdig. (Du kan også bli bedt om å installere ny versjon av en liten programvarebit som tar seg av denne prosessen. I så fall følger du anvisningene du får for å gjøre installasjonen.) 
  Du har nå fått det som kalles en Kommentert versjon av [dokumentnavnen]. Når du senere åpner dokumentet herfra, er det den redigerte versjonen du åpner, men når du åpner det fra lista over innleveringer "ute" i innleveringsmappa, da er det den innleverte versjonen du åpner. Fronter holder nå altså styr på to versjoner. Når du har vært inne og laget en kommentert versjon, vil du også få valgmuligheten Slett kommentert/opplastet versjon.
 2. Last opp kommentar 
  Mange finner det hensiktsmessig å skrive kommentarene som selvstendige dokumenter som lagres lokalt på PC-en. Valget Last opp kommentar gir deg muligheten til å laste opp slike kommentardokumenter og gjøre dem tilgjengelig for studenten. Velg Last opp kommentar, velg Bla gjennom for å finne riktig fil, velg Åpne og til slutt Lagre. Slike dokumenter dekkes også av valgetSlett kommentert/ opplastet versjon.
 3. Kommentar 
  Dette er et tekstfelt der du kan skrive en kommentar til hele innleveringen.
 4. Karakter 
  Her kan du oppgi en bokstav- eller tallkarakter
 5. Evaluering 
  Her kan du merke av for Godkjent (som gir grønn hake), På god vei (som gir grønn pil opp) Ikke godkjent (som gir rødt kryss), Ikke levert (som gir rødt minus) eller la merket stå på Ikke evaluert(som gir grønt spørsmålstegn).

 

6. Studenters lesing av kommentar

Når lærere har lagt inn en eller annen form for kommentarer, kan studenter lese disse ved å gå til innleveringsmappa og velge Les kommentar for den aktuelle innleveringen. Dersom læreren har kommentert i selve besvarelsen, kan du velge Kommentert versjon av [dokumentnavnet]. Ved å åpne dette vil du kunne lese lærerens merknader og redigeringer i dokumentet. Opplastede kommentardokumenter vises under Kommentar. Ev. samlede kommentarer, karakter og evaluering kan leses uten å åpne noen fil.

 

7. Oversikt i Portefølje

Under valget Portefølje i rommenyen kan studentene bl.a. holde oversikt over sine innleveringer i det aktuelle rommet. Du kan velge mellom to fliker for hhv. Statistikk og Resultatmatrise.

Under Statistikk kan du se tre typer informasjon: Øverst en statistikk over din egen aktivitet i rommet. Deretter en oversikt over prøver du har tatt i rommet. Nederst får du oversikt over alt som er levert i innleveringsmapper, og status, karakter, kommentarer til dette.

Under Resultatmatrise kan du se en mer samlet oversikt over innleveringene horisontalt satt opp. Denne er nok mest nyttig for lærere, som her vil se en linje for hver student og en kolonne for hver innlevering.

Lærere kan for øvrig under valget Portefølje se samme informasjon som studentene, men for alle studentene i rommet. Hvis du velger det her, får du tre typer informasjon om alle brukere. Du kan også velge hvilken gruppe av studenter eller hvilke enkeltstudenter du vil se informasjon om, og hva du vil se og ev. periode som er aktuell før du velger Vis.

Publisert: . Sist endret: .