Questback er et nettbasert spørre- og rapporteringsverktøy. 

Studenter ved Høgskolen i Hedmark har tilgang til dette verktøyet dersom de skal benytte det i oppgaveskriving eller undervisning. Questback er relativt brukervennlig og krever lite forkunnskaper. 

For å få tildelt lisens må du registrere deg hos Questback.

Er det noe mer du lurer på finner du mer informasjon hos Questback

Har du spørsmål om eller problemer med Questback, ta kontakt med FoU-rådgiver Stian Sundell Torjussen, stian.torjussen@hihm.no, tlf. 624 30 346 / 930 33 768.

Personvern og forskningsetikk

Dersom du skal bruke Questback i et prosjekt må du først undersøke om prosjektet er meldepliktig. Hovedregelen er at dersom du skal behandle personopplysninger i undersøkelsen, skal det meldes inn til personvernombudet for forskning. Du kan raskt og uformelt teste om prosjektet ditt utløser meldeplikten hos NSD som er personvernombudet.

Et prosjekt skal alltid følge forskningsetiske retningslinjer. Det finnes generelle forskningsetiske retningslinjer og mer spesifikke retningslinjer for de ulike fagområdene. Kort oppsummert skal et prosjekt følge fire grunnleggende prinsipper:

  • Respekt. Personer som deltar i forskning, som informanter eller på en annen måte, skal behandles med respekt.
  • Gode konsekvenser. Som forsker skal man etterstrebe at ens aktivitet har gode konsekvenser, og at mulige uheldige konsekvenser er akseptable.
  • Rettferdighet. Et hvert forskningsprosjekt skal være rettferdig utformet og utført.
  • Integritet. Forskeren plikter å følge anerkjente normer og å opptre ansvarlig, åpent og ærlig overfor kolleger og offentlighet. 

Kontaktperson vedrørende personvern og forskningsetikk: FoU-rådgiver Stian Sundell Torjussen, stian.torjussen@hihm.no, tlf 624 30 346 / 930 33 768.

Publisert: . Sist endret: .