Her finner du retningslinjer for eksamenskandidater ved Høgskolen i Hedmark:

A       INDIVIDUELL SKRIFTLIG EKSAMEN MED TILSYN

1. Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen tar til. Kandidaten skal ikke ha annet enn skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat/drikke på plassen sin. Vesker, yttertøy, mobiltelefoner og eventuelt andre saker som bringes med til eksamenslokalet, skal legges på anvist plass. Mobiltelefoner skal være avslått. Det er ikke tillatt å notere på eksamensark før eksamensoppgaven deles ut.

2. Tillatte hjelpemidler er angitt på eksamensoppgavens forside. Det er kandidatens ansvar å sørge for å medbringe tillatte hjelpemidler til eksamen. Kandidaten er ansvarlig for at hjelpemidlene ikke inneholder ulovlige notater. Lån av hjelpemidler fra andre er ikke tillatt.

3. Kandidater som har fått utdelt eksamensoppgaver og eksamenspapir, kan ikke forlate eksamenslokalet før de har signert kandidatlisten og det minst har gått 30 minutter av eksamenstiden. Kandidater som kommer inntil 30 minutter for sent til eksamen, henvender seg til hovedvakt, og kan få adgang til å gjennomføre eksamen uten ekstra tid.

4. Kandidaten skal vise gyldig legitimasjon med foto, fortrinnsvis studentkort med gyldig semestermerke, og signere kandidatliste samtidig med at kandidatnummer blir tildelt. Studenter som ikke fremviser studentkort må, i tillegg til gyldig legitimasjon med foto, legge frem kvittering på betalt semesteravgift. Privatister må alltid vise gyldig legitimasjon med foto og kvittering for betalt eksamensavgift.

5. Eksamenstiden er angitt på forhånd og fremgår på oppgavens forside. Angitt eksamenstid inkluderer også pauser. Når eksamenstiden er ute, skal all skriving på besvarelsen opphøre. Kandidaten har deretter inntil 15 minutter ekstra tid til å fylle ut nødvendige opplysninger øverst på eksamensarkene og skille arkene.

6. Høgskolen bruker eksamensark med gjennomslag. Besvarelsene må derfor skrives med blå eller svart kulepenn. Gjennomslagsarkene skal skilles og sorteres i tre bunker. Bunkene stiftes sammen hver for seg; originalen og de gule kopiene leveres inn, den blå kopien beholdes av kandidaten. Dersom tiden ikke strekker til, kan det leveres inn kladdeark som nummereres og påføres kandidatnummer. Sensor avgjør hvor stor vekt det kan legges på kladdebesvarelsen.

7. Når eksamen avvikles med bruk av PC, eller kandidaten på forhånd har fått innvilget bruk av PC, skal det leveres to eksemplarer av eksamensbesvarelsen påført kandidatnummer, sidenummer og antall sider. Kandidaten er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi underveis for å sikre seg mot tap av data ved eventuelle strømbrudd eller maskinfeil.

8. Under eksamen har kandidaten ikke anledning til å kommunisere med andre enn eksamensvakten. Ved behov for pause skal kandidaten alltid ha følge av eksamensvakt. Kandidaten plikter å påse at besvarelsen ikke er lesbar for andre kandidater når plassen forlates.

9. Kandidater som er syke og ikke kan møte til eksamen må fremlegge legeattest innen tre virkedager etter eksamensdato. Dersom en kandidat blir syk under eksamen, skal hovedvakt varsles. Krav til legeattest gjelder også i slike tilfeller.

10. Dersom en kandidat ikke møter til eksamen uten gyldig grunn, regnes dette som ett eksamensforsøk. Dersom kandidaten trekker seg eller leverer blankt på eksamen, regnes også dette som ett eksamensforsøk.

11. Kandidaten skal ta hensyn til andre i eksamenslokalet slik at det ikke oppstår forstyrrelser. Ved alvorlige ordensbrudd kan en kandidat bli bortvist fra eksamenslokalet.

12. Når kandidaten vil levere besvarelsen, varsles eksamensvakten. Kandidaten blir sittende på plassen til alle papirer er kontrollert og levert, og forlater deretter eksamenslokalet umiddelbart. En besvarelse som er levert, kan under ingen omstendighet leveres ut igjen. Alt ubrukt eksamenspapir skal leveres til eksamensvakten.

 

B             HJEMMEEKSAMEN, MINDRE OPPGAER, MAPPE OG PROSJEKT-OPPGAVER

1. Ved elektronisk innlevering på Fronter, må kandidaten levere innen fastsatt tidsfrist. For øvrig følges retningslinjer som gis for innleveringen.

2. Besvarelser i papirform skal leveres i to eksemplarer. Kandidaten kan etter avtale sende besvarelsen per post. Det må da foreligge dokumentasjon på at besvarelsen er postlagt innen innleveringsfristen. For øvrig følges retningslinjer som gis for den enkelte innlevering.

 

C             BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

                Innlevering av bachelor- og masteroppgaver følger egne retningslinjer.

Publisert: . Sist endret: .