Alt om innføring av digital eksamen

> Student - klar for digital skoleeksamen
> Student - klar for digital innlevering
> Start eksamen her

Støttemateriell for faglig ansatte

Opptrapping av digital eksamen i 2017
Pilotprosjektet for digital eksamen i Hedmark ble avsluttet høsten 2016. Vi har nå valgt Inspera som fast eksamenssystem, og starter opptrappingen mot full skala digital eksamen.
Hovedplanen for Hedmarksdelen av den nye Høgskolen i Innlandet vil følge denne framdriften:

  • Våren 2017 flytter vi så mye som mulig av hjemmeeksamener og innleveringer av prosjektoppgaver, semesteroppgaver, bacheloroppgaver, masteroppgaver ol. til Inspera. 
    Samtidig fortsetter vi med en utvalgt mengde digitale skoleeksamener for å trene enda noe mer på en del momenter der.
  • Høsten 2017 øker vi mengden digitale skoleeksamener markant.
  • Våren 2018 ønsker vi å ta inn resten av skoleeksamenene, og i løpet av det året være helt ferdig med overgangen til digital eksamen.

Les mer

 

Eksamensseminar 27. oktober 2016
Internt fagseminar i Høgskolen i Hedmark knyttet til høgskolens pilotprosjekt for digital eksamen. Hovedmålgruppe for seminaret er faglig tilsatte i høgskolens avdelinger. Program og påmelding 

 

Informasjon til studenter og ansatte for høsten 2015 og våren 2016
Høgskolen i Hedmark gjennomfører i 2015 og 2016 et pilotprosjekt for digital eksamen. Dette gjør vi for å forberede en full overgang til at all eksamensvirksomhet kan skje digitalt, noe vi tror blir en stor fordel for både studentene og faglærerne, og for høgskolen som helhet. Vi tar i bruk IT-systemet Inspera Assessment som er et fullverdig system for digital eksamen. Dette leveres og driftes av firmaet Inspera som har lang erfaring og solid teknologi for dette. Høsten 2015 gjennomførte vi en til to eksamener på hvert campus som en første start, og i 2016 øker vi volumet betraktelig. Etter det øker vi trinnvis til full skala.
Les mer

  

Videre pilotprosjekt høsten 2016
Høsten 2016 blir det gjennomført ca. 30 ulike digitale eksamener i høgskolen. Dette blir siste del av pilotprosjektet før vi våren 2017 øker tempoet på innføringen. Vi skal nå fintrimme apparatet som gjennomfører eksamen, og vi skal sette mer fokus på faglige og pedagogiske perspektiver. Blant annet arrangerer vi et seminar om faglige og pedagogiske perspektiver ved digital eksamen 27. oktober. I løpet av høsten blir det også valgt permanent digitalt eksamenssystem for høgskolen for den neste perioden. I pilotprosjektet bruker vi det norske systemet Inspera. 
Les mer om hva digital eksamen vil bety for de ulike involverte gruppene.

  

Pilotprosjekt 2015 - 2016

Våren 2015 jobber vi med planlegging av neste strekk på veien mot fullskala digital eksamen. Vi forbereder et pilotprosjekt over tre semestre - høst 2015 og vår og høst 2016. Gjennom dette prosjektet skal vi jobbe mer målrettet for å bygge nødvendig grunnlag for fullskala digital eksamen. Vi har gjort avtale om bruk av IT-systemet Inspera Assessment til dette prosjektet, og regner også dette som ett av de systemene som kan være aktuelle som permanent eksamenssystem for høgskolen. Vi vil i pilotprosjektet gjennomføre et systematisk utviklingsarbeid basert der vi ønsker å ha et teknisk, et administrativt og et faglig/pedagogisk spor. Økning mot fullskala digital eksamen skal nå skje så raskt som det er forsvarlig, med gode prosesser langs alle disse tre sporene. I tillegg deltar også høgskolen i det nasjonale samarbeidet på dette feltet gjennom eCampus-programmet.
Hent mandatet for prosjektet her.

Faglig og pedagogisk arbeid med digital eksamen.  
Gjennom vårsemesteret 2015 har en gruppe vitenskapelig (og noen administrativt) ansatte i høgskolen drøftet faglige og pedagogiske sider ved digitalisering av eksamen. Formålet var å bidra til at det gjøres et tydelig og bevisst utviklingsarbeid i høgskolen også på de områdene. Siden det fra høsten 2015 startes et pilotprosjekt som vil involvere nye fagmiljøer, har vi valgt å avslutte den første arbeidsgruppa allerede i juni i år. Gruppa har levert et sluttdokument som de håper kan bli et første steg i en god utvikling av de faglige og pedagogiske sidene ved digitalisering av eksamen.
Hent sluttdokument fra arbeidsgruppa for digitale vurderingsformer her.

Utprøving våren 2015
I januar startet arbeidsgruppe for digitale vurderingsformer sitt arbeid. Gruppa består av faglig ansatte fra alle avdelinger. Den skal drøfte og finne fram til aktuelle digitale eksamensformer og forhold som bør tas hensyn til i et slikt utviklingsarbeid. Tanken er at arbeidet skal resultere i et skriftlig produkt som kan danne grunnlag for videre utvikling av digital eksamen i fagmiljøene.
Det vil også gjøres noen få digitale eksamener med lokalt utviklede løsninger i vårsemesteret. Den første fasen av utprøvingen avsluttes med dette.

Utprøving høsten 2014 
Høsten 2014 ble det gjennomført 3 eksamener som en del av det organiserte utprøvingsprosjektet. I tillegg er det nok også gjort noen digitale eksamener ulike steder i høgskolen. Det blir prøvd ut en enkel lokalt utviklet teknisk løsning.
Les oppsummering av utprøvingen her.

Utprøving våren 2014
Våren 2014 ble det gjennomført 4 eksamener som prøver ut to ulike tekniske løsninger for digital skriftlig skoleeksamen.
Les oppsummering av utprøvingen her

Deltar i nasjonalt prosjekt for IT-løsninger
Høgskolen i Hedmark er deltaker i det nasjonale prosjektet som nå er etablert under eCampus for å koordinere arbeidet med å utvikle gode løsninger for digital eksamen i universitets- og høgskolesektoren. 
Les mer om det nasjonale arbeidet hos eCampus og hos UNINETT.

Startutredning april 2012
Utredningen fra 2012 var starten for høgskolens systematiske arbeid med digital eksamen.
Les utredningen her.

Kontaktperson for arbeidet med digital eksamen: Svein Foss

Publisert: . Sist endret: .