I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark har du både rett til å få begrunnelse og til å klage over eksamensresultatet, jfr. § 6-4 og § 6-5.

Begrunnelse for karakterfastsetting

Dette er første steg i en eventuell klageprosess. Krav om begrunnelse må fremsettes innen en uke fra karakteren blir kunngjort. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Krav om begrunnelse for karakterfastsetting (skjema). Det er også mulig å ta kontakt med faglærer direkte for å få begrunnelse for karakterfastsetting.

Klage over karakterfastsetting

Klage over karakterfastsetting må fremsettes skriftlig innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Dersom du har bedt om begrunnelse for karakteren eller har klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra den dagen du mottar begrunnelsen eller avgjørelsen på klagen over formelle feil. Resultater ved muntlig eksamen, praksisopplæring eller andre typer eksamener som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

Ved ny sensurering benyttes nye sensorer. Disse kjenner ikke til din opprinnelige karakter og får ikke innsyn i en eventuell begrunnelse for fastsettelse av karakteren.  Vær oppmerksom på at klagesensur kan føre til nedsettelse av karakter. Karakteren fra klagesensur er endelig og kan ikke påklages til ny vurdering, jfr. Lov om universiteter og høgskoler §5 – 3 pkt 6.

Klage over eksamensresultat (skjema

Publisert: . Sist endret: .