Vitnemål:

Alle som fullfører gradsutdanning til normert tid får automatisk utstedt vitnemål.

Alle andre må selv bestille vitnemål.

Skjema for bestilling av vitnemål.

Det utstedes vitnemålstillegg på engelsk, "Diploma Supplement", for alle fullførte gradsutdanninger.

 

Karakterutskrift:

For årsstudier og mindre enheter utstedes karakterutskrift.

 

Godkjenning av annen utdanning på vitnemål:

Utdanning fra andre institusjoner som skal inngå i utdanning ved Høgskolen i Hedmark må forhåndsgodkjennes. Les mer om dette her. Minst 60 studiepoeng må være avlagt ved vår høgskole for å få vitnemål for graden hos oss. Godkjenning av utdanning fra institusjoner i utlandet er begrenset til 60 studiepoeng.

 

Tapt vitnemål:

Vitnemålet er et offentlig dokument som utstedes kun én gang per studieprogram. Ved tap av vitnemål, der bakgrunnen for tap kan dokumenteres, er det mulig å søke om å få utstedt et duplikat. Duplikat utstedes mot et fastsatt gebyr. Henvend deg til studieadministrasjonen ved ditt campus.

 

Grader:

Høgskolen tildeler bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad. Forventet læringsutbytte, innhold og krav (opptakskrav, forkunnskapskrav, obligatoriske arbeidskrav etc.) til gradene er spesifisert i studieplanen for det enkelte studieprogrammet.

Fri bachelorgrad kan oppnås ved å sette sammen fag og emner etter spesifikke bestemmelser i henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark § 2-2, punktene b) og c).

 

Karakterskala:

Følgende karakterskalaer benyttes:

1.   Gradert bokstavkarakterskala med fem trinn fra A (beste karakter) til E (dårligste karakter) for bestått, og F for ikke bestått:

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av   vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende   prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne   og  stor   grad av selvstendighet.
B Meget   god Meget   god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt   god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten   viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså   god En   akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Viser en viss grad av   vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen   tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne   og selvstendighet.
F Ikke   bestått Prestasjon   som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både   manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 

2.   Bestått/Ikke bestått brukes som et selvstendig vurderingsuttrykk

Publisert: . Sist endret: .