Høgskolen i Innlandet - Hedmark har et eget råd for samarbeid med arbeidslivet. Dette er opprettet etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet og tilsvarende finnes på andre universiteter og høgskoler.  Rådet har representanter for de store aktørene i arbeidslivet og skal gi høgskolen en tettere og bredere kontaktflate med de omgivelsene i samfunnet. Det er bl.a. disse vi skal jobbe for og sammen med.

Rådet har valgt en form der de møtes til et felles møte på høsten, og til mer fag- og temaorienterte møter på hver avdeling om våren. Dette ser ut til å gi en god veksling av fokus mellom de overordnede og de mer konkrete temaene.

På fellesmøtene har vært drøftet temaer som høgskolens generelle virksomhet, høgskolens strategiske plan med tilhørende handlingsplaner og tanker om samarbeid mellom høgskolen om omgivelsene.

På de avdelingsvise møtene går drøftingene mer på fagspesifikke temaer knyttet til de ulike avdelingenes fagområder. Disse har da ulik interesse hos ulike medlemmer i rådet. Dette er temaer knyttet til både høgskolens utdannings- og forskningsfelt.

 

Følgende bedrifter, etater og organisasjoner er med i rådet:

NÆRINGSLIV

• Eidsiva

• KPMG Indre Østland

• Mjøsen skog

• Norsk Tipping

• Sparebanken Hedmark

 

OFFENTLIG SEKTOR

• Fylkesmann i Hedmark

• Hedmark fylkeskommune

• Hamar kommune

• Elverum kommune

• NAV Hedmark

• Sykehus Innlandet

• Forsvaret (har ikke deltatt foreløpig)

 

PARTENE I ARBEIDSLIVET

• KS Hedmark og Oppland

• LO i Hedmark

• NHO Innlandet

• Virke

• Norsk sykepleieforbund Hedmark

• Utdanningsforbundet Hedmark

 

STUDENTENE

• Studentorganisasjonen i Hedmark

 

Fra høgskolen møter rektor, prorektor, direktør og de fire dekanene 

Publisert: . Sist endret: .