Internasjonalisering og kvalitet i utdanningen

"Det er stor enighet om at internasjonalisering gjør høyere utdanning bedre og kvalifiserer ferdige kandidater til bedre og mer produktiv innsats på forskjellige samfunnsområder" (NOU 2008:3). Både i utdannning og forskning legges det nå stadig med vekt på internasjonal utveksling og samarbeid. I strategisk plan for Høgskolen i Hedmark legges det opp til å stimulere både studenter og ansatte til økt grad av internasjonalisering. Det innebærer at studenter og ansatte ved høgskolen knytter internasjonale kontakter gjennom delstudier ute, feltarbeid eller forskningssamarbeid, og at høgskolen rekrutterer studenter og ansatte fra andre land. Denne utvekslingen skal også bidra til "internasjonalisering hjemme", det at studiemiljøet generelt blir mer internasjonalt innrettet ved egen institusjon.

Internasjonalt studentmiljø på campus

Høgskolen i Hedmark skal legge til rette for at studentene styrker sin endrings- og utviklingskompetanse. De skal i studietiden oppøves til å bli kritiske og reflekterende i forhold til faglig viten og informasjon, og beholde en nysgjerrighet for det ukjente. Undervisningen skal være forskningsbasert, og det internasjonale perspektivet skal vektlegges. Internasjonalisering hjemme skal innebære at alle studentene ved campus får del i det flerkulturelle læringsmiljøet ved høgskolen.

Internasjonalt forskningssamarbeid

Høgskolen i Hedmark er en bredspektret nettverksinstitusjon med innsatsområder knyttet til profesjonsrettet Forsknings- og Utviklingsarbeid (FoU) med regional forankring og med internasjonale perspektiver. Høgskolen er en synlig deltaker i flere nasjonale og internasjonale forskernettverk og deltar aktivt i internasjonale forskningsprosjekter.

Høgskolen er opptatt av at våre studenter utdanner seg til et fremtidig yrkesliv med store deler av verden som aktuell yrkesarena. Derfor tilbyr vi deg som student muligheter for å ta deler av din utdanning, ett år eller kortere, i utlandet. Høgskolen har samarbeidsavtaler med høgskoler og universiteter over store deler av verden: Norden, Europa, USA og Afrika.

Publisert: . Sist endret: .