""

Eksamenstiden nærmer seg – vet du hva som regnes som fusk og plagiering?

Hvilke regler gjelder?

Når du studerer ved en høyere utdanningsinstitusjon så forventes det at arbeid du leverer fra deg i forbindelse med oppgave- og eksamensbesvarelser er originalt og inneholder korrekte kildehenvisninger.

I følge forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark defineres fusk bl.a. som:

  • å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
  • å sitere eller på annen måte benytte egne tidligere eksamensarbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger

Med andre ord må alle kilder oppgis – også når kilden er deg selv.

Selvstendig arbeid

Forskriften har også en bestemmelse om at eksamensbesvarelser skal være originale, selvstendige og individuelle arbeider. Besvarelsen, eller deler av denne, skal ikke tidligere ha vært innlevert som eksamen eller til vurdering ved nåværende eller tidligere utdanningsinstitusjon. Denne bestemmelsen har bakgrunn i at man ikke skal få uttelling for samme innhold flere ganger. Du kan referere til eget tidligere arbeid, med korrekt kildehenvisning, og på denne måten unngå å komme inn under bestemmelsene om fusk. Men dersom du benytter tidligere arbeid i stor utstrekning (med korrekte kildehenvisninger), vil dette kunne defineres som mangel på originalt arbeid og få konsekvenser for sensureringen. Samme prinsipp gjelder dersom du bruker andres arbeid i stor utstrekning, men med korrekte kildehenvisninger.

Hvordan unngår jeg fusk og plagiat?

Det unngår du ved å:

  • parafrasere/oppsummere med egne ord
  • sitere originalkilder på nøyaktig måte
  • henvise til kilder på riktig måte
  • skrive en korrekt utformet litteraturliste
  • ikke levere (deler av) samme oppgave to ganger
  • ta bibliotekets kurs om kilder og kildebruk

Ressurser

Les mer om referanseteknikk

Les mer om plagiering

Konsekvenser ved fusk og plagiering

Høgskolen i Hedmark bruker et tekstgjenkjenningsverktøy for å avdekke plagiert tekst i studentoppgaver og eksamensbesvarelser. Dersom det oppdages plagiat, vil konsekvensene være alvorlige. Du vil stå i fare for å få eksamen annullert og bli utvist fra høgskolen, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8.

Publisert: . Sist endret: .