Professor Christina Skarpe ved Høgskolen i Hedmark sin Avdeling for anvendt økologi og landbruk demonstrerer toppkapping av furu

Professor Christina Skarpe ved Høgskolen i Hedmark sin Avdeling for anvendt økologi og landbruk demonstrerer toppkapping av furu. 

Forskere fra Evenstad var med på fagseminar og skogdag da Trysil arrangerte «Norsk Elgfestival» for første gang 28.-31. august.

Elg er en viktig utmarksnæring, og Trysil er en av landets største elgkommuner. Derfor var det naturlig å legge «Norsk Elgfestival» til Trysil. Festivalen ble arrangert av Trysil utmarkstjenester, i samarbeid med kommunen og reiselivsnæringen, og hadde et variert program, med både fagseminar, underholdning, kultur, salg, mat og messe. Mer informasjon om programmet finnes på nettsiden for festivalen: http://www.trysil.no/no/Norsk-Elgfestival/

Foring av elg

Høgskolen i Hedmark var med og bidro til fagseminaret, med blant annet foredrag om fôring av elg (Torstein Storaas), integrert forvaltning av elg og skog (Christina Skarpe) og elgjakt som en kilde til helse og velvære (Arne Storløpa Sneli).  Ellers handlet det om aktuelle problemstillinger som vilt og trafikk, elgbeitetaksering, slaktebehandling og mørning av viltkjøtt og muligheter for elgmottak.

På fredag ble det arrangert en skogdag med ekskursjon i Trysils skoger, i samarbeid med forskningsprosjektet Skog og Elg, Flermoen sameieskog og Trysil kommuneskoger. På Flermoen ble det demonstrert inngjerding av skog i et vinterbeiteområde for elg, og det var tydelige forskjeller innenfor og utenfor elggjerdet, skogen kom opp innafor, utenfor vokste den knapt over snøen. Dette illustrerer at på områder med lav bonitet kan elgen lett holde regenerasjonen ned ved beiting.

Hogstavfall som elgfor

Det ble også demonstrert bruk av hogstavfall som elgfôr, som utføres i samarbeid med prosjekt Skog-elg. I området har Trysil elgregion øst besluttet å slutte å fôre med silo om vinteren, og søkt om å bruke viltfondsmidler til tilrettelegging av hogstavfall. Dette kan både redusere beiteskader, og produsere mye attraktivt elgfôr.

Christina Skarpe fra HIHM Evenstad demonstrerte hvordan man kan utnytte elgens vane med gjenbeite i skogbruket. Ved å toppkappe fôrproduserende trær over de nederste greinene ved ungskogspleie, kan man tiltrekke elgen mot disse skadde trærne, og dermed kan de uskadde trærne unnslippe elgkjeften. Elgen foretrekker nemlig å beite på skadde eller tidligere beita trær, framfor trær som er urørt. Det er derfor en fordel å beholde skadde trær ved ungskogspleie.

Studenter følger opp

Trysil kommuneskoger har gjennomført intensiv markberedning på to store hogstflater, for å få opp høy tetthet av furutrær, som gir mange uskadde stammer og mye elgmat. Høy tetthet av trær gir også flere muligheter senere ved ungskogspleie. En av ulempene med bruk av intensiv markberedning, er at det også har negative effekter på blåbær, som også er et meget viktig elgfôr. Hvordan disse flatene utvikler seg i framtida, vil bli fulgt opp av studenter på Evenstad.

Publisert: .