rype og børse

Resultater fra årets taksering av rype og skogsfulg i regi av Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 er nå klare og kan lastes ned her.

Rypetaksering

I forbindelse med årets taksering er det tilbakelagt 8300 kilometer langs 2500 takseringslinjer i over 200 forskjellige områder. Det er gjort nesten 4800 observasjoner av rype og man har sett ca 31400 ryper. I denne tabellen presenteres resultater fra ca 100 forskjellige områder. Tallene presenteres noe ulikt fra område til område grunnet varierende ønsker fra rettighetshavernes side.

Oppsummering rypetaksering 2011 (link til tabell)

Det meste av årets takseringer i rypefjellet fra Sirdal i sør til Varanger i nord er nå ferdig analysert og presenteres i vedlagte tabell. Enkelte delresultater har allerede blitt publisert, se lenker nederst i artikkelen.

Som det framgår av tabellen er antall ryper per km2 i mange områder bedre enn de 2-3 siste åra. Selv om det mange steder ble funnet en bra kyllingproduksjon i 2010 er nok 2011 på landsbasis ennå bedre. Det synes som om situasjonen er best sør for Saltfjellet og sørover til og med østlige deler av Sør-Trøndelag og nordøstlige deler av Hedmark. Men i år er også tildels høye tettheter observert i andre deler av landet. I likhet med fjoråret ser man også i år tildels stor variasjon mellom områder. I områdene spesielt i Finnmark, hvor både bestand og kyllingproduksjone de seinere åra har vært tildels svært lav, ser vi i år en gledelig økning. I forhold til høsten 2010 er bestanden i de fleste områdene forbedret, noe som skyldes en god kyllingproduksjon både i 2010 og 2011. Dette innebærer en fortsatt mulighet for å bygge opp igjen bestanden til et høyere, mer robust nivå.   

I Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 har vi skissert alternative metoder for beregning av høstbar kvote i et terreng. Vi har nå på bakgrunn av tidligere materiale funnet at man med rimelig stor sikkerhet kan høste 15 % av taksert bestand uten å påføre bestanden en forhøyet dødelighet i form av jakt. For mer informasjon, se tidligere publiserte artikkel på vår hjemmeside.

Prosjektet vil få takke alle taksører, hunder og ”områdesjefer” som har vært i sving i løpet av de siste ukene for godt utført arbeid. Ta dere en velfortjent ferie, nyt fjellet og skitt jakt!

Tidligere publiserte delresultater fra Statskog, Finnmarkseiendommen og Fjellstyresambandet (se: http://www.inatur.no/smavilt/artiklersmavilt/9189113.o2.html)

 

Skogsfulgtaksering

Det meste av årets takseringer av skogsfugl er nå ferdig analysert og presenteres i vedlagte tabell. I forbindelse med årets taksering er det gjennomført linjetaksering i områder fra Aust-Agder i sør til Nord-Trøndelag i nord. I denne tabellen presenteres resultater fra ca 20 forskjellige områder hovedsakelig på Østlandet.

Som det framgår av tabellen er både antall skogsfugl per km2 og kyllingproduksjonen i mange områder redusert i forhold til hva vi har sett de to foregående årene. Det er kanskje spesielt skuffende kyllingproduksjon, spesielt i Hedmark, og gjennomsnittet for alle områdene ligger vesentlig lavere enn i 2007. Totalt sett kan bestandssituasjonen høsten 2011 karakteriseres som svak. Dette er noe overraskende på bakgrunn av smågnagersituasjonen vi har hatt siste året. Det kan derfor være behov for å vurdere forskjellige forvaltningsmessige grep.  

Prosjektet vil få takke alle taksører, hunder og ”områdesjefer” som har vært i sving i forbindelse med takseringa og ønske fortsatt god høst og skitt jakt!

Tabell skogsfugltetthet

 

 Hans Christian Pedersen

Publisert: . Sist endret: .