(illustrasjonsbilde: colourbox.no)

Ny studie viser at studenter ved kroppsøvingslærerutdanningene opplever at de tilbringer tiden i praksis med å observere praksislærer og medstudenter, mens de aller helst vil kaste seg ut i det og prøve seg som ansvarlige lærere.

I studien, som nylig ble presentert i en artikkel publisert i tidsskriftetNordic Studies in Education, rapporteres funn fra 6 fokusgruppeintervju med kroppsøvingslærerstudenter ved tre høgskoler i Norge. I alt var 37 studenter med i studien, 12 kvinner og 25 menn.

Hva, og hvordan lærer studentene?

Forskerne bak denne studien; Kjersti Mordal Moen ved Høgskolen i Hedmark og Øyvind F. Standal ved Norges Idrettshøgskole, ønsket å få innsikt i studentens opplevelser knyttet tilhvaoghvordande lærer i praksisperiodene i kroppsøvingslærerutdanningene.

Studien viser at studentene opplever seg selv som ‘apprentices’ (lærlinger) i praksisperioden og at mye av praksisperioden var viet til observasjon av øvingslærer eller medstudenter. Studentene satte spørsmålstegn ved at mye av tiden ble brukt til observasjon da de heller ville ‘bli kastet ut i det [lærergjerningen]’. Dataene er diskutert ved hjelp av de teoretiske begrepene ‘apprenticeship of observation’ (Lortie, 2002) og ‘situated learning’ (Lave & Wenger, 1991).

Opptatt av hele undervisningsforløpet

- Selv om studentene i vårt materiale opplevde seg selv som ‘apprentices’ i praksisperioden, kom det klart frem at de ikke var ‘apprentices of observation’ slik Lortie bruker begrepet i sin originalstudie. I tillegg til å være opptatt av selve undervisningen var studentene i vår studie også opptatt av det som skjer før og etter timen av for- og etterarbeid – altså hele undervisningsforløpet, sier Kjersti Mordal Moen.

Uutnyttede muligheter?

- Sett i lys av situert læringsteori – at læring skjer i praksis og der og da/i situasjonen – gir våre funn grunn til å stille spørsmål ved i hvilken grad kroppsøvingslærerutdanningene legger til rette for at studentene utnytter mulighetene som ligger i ‘peripheral participation’ (perifer deltagelse) i praksis – dvs en gradvis progresjon fra observasjon til handling og økende ansvar, sier Moen.

- Studentene vi intervjuet ville gjerne ville ha fullt ansvar fra første dag i praksis, selv om noen også gav uttrykk for at fullt ansvar var stressende. 

Progresjon fruktbart

Studien til Moen og Standal viser imidlertid at fullt ansvar tidlig i praksisforløpet ikke er den mest produktive veien å gå for utdanningsinstitusjoner og praksisfelt som skal støtte studentenes utvikling mot å bli lærere. – Skal man hjelpe studentene i deres profesjonelle utvikling ligger det derimot et potensiale i å ha en mer strukturert og langvarig progresjon i praksisopplæringen, sier Moen. – Slik kan høgskole og praksisfelt hjelpe studentene med deres profesjonelle utvikling gjennom hele praksisforløpet.

Imiterer ikke øvingslærer

I likhet med tidligere studier konkluderer også denne med at studentene i liten grad evner å tenke kritisk om kroppsøvingsfaget og egen undervisning i kroppsøving. Men i motsetning til de tidligere studiene fant forskerne her at studentene evner å tenke faglig kritisk i forhold til sine øvingslærere og deres undervisning. De imiterte og aksepterte altså ikke ukritisk. – Studien viser at studentene evner å tenke faglig, og at de skaper sin egen praksisteori, forteller Moen. – Det vi ikke vet er om studentene baserer kritikken på egne erfaringer eller på teoretisk kunnskap de har fått gjennom studiet. Studien sier heller ikke noe om det er dialog mellom student og praksislærer om undervisningen.

Del av større prosjekt

Studier med fokus på skolepraksis i kroppsøvingslærerutdanningen er mangelvare i Skandinavia. 

Denne studien er en del av større prosjekt – The practicum in physical education teacher education – hvor innhold og formål i praksisopplæringen utforskes fra et kvalitativt perspektiv. Forskerne har intervjuet både studenter, høgskolelærere og øvingslærere, og i en tidligere artikkel publisert i European Physical Education Review var fokuset studentenes syn på forholdet mellom teori og praksis i skolepraksis: Theory and practice in the context of practicum: The perspectives of Norwegian physical education student teachers

 

Lenke til artikkelen:

Moen, K.M. & Standal, Ø. F. (2014).  Student teachers’ perceptions of the practicum in physical education teacher education in Norway. Nordic Studies in Education, 34(2), 111-126

 

Se også «Teori og praksis i lærerutdanningen»

Referanser

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Lortie, D. (2002). School teachers: A Sociological Study. Chicago: The University of Chicago Press.

Publisert: .