Søker prorektorer

Høgskolen i Hedmark har utlyst to åremålstillinger som hhv prorektor for utdanning og prorektor for forskning. Prorektorene inngår i høgskolens ledergruppe, rapporterer til rektor, og får faglig og administrativt lederansvar innen sine respektive områder.  

Fra 1.8.2015 går Høgskolen i Hedmark inn i en ny fireårig styreperiode. I denne perioden skal høgskolen ledes av en åremålsansatt rektor som daglig leder for høgskolens samlede faglige og administrative virksomhet. Anna L. Ottosen ble tidligere i vår tilsatt som rektor for perioden og skal nå få styrket sitt lederteam med to prorektorer. 

Utdanningskvalitet

Prorektor utdanning skal ha et særlig ansvar knyttet til strategisk ledelse av arbeidet med studieutvikling og utdanningskvalitet. Prorektor utdanning skal delta i utviklingen av høgskolens samlede studieprogram og lede det høgskolepedagogiske arbeidet. Prorektor utdanning har ansvar for analyse, rapportering og planlegging innen sitt fagområde og skal initiere prosesser for å kvalitetssikre og videreutvikle høgskolens samlede studieportefølje. Som del av rektoratet vil prorektor utdanning være med å sette mål for høgskolens utdanningsvirksomhet, følge med på utviklingen og bidra til analyse og rapportering til høgskolestyret og til Kunnskapsdepartementet. Prorektor utdanning vil, i samråd med rektor, representere høgskolen i kontakt med ulike eksterne samarbeidspartnere. 

Realisere høgskolens FoU-strategier

Prorektor forskning har et overordnet ansvar for høgskolens systematiske arbeid med å realisere høgskolens FOU-strategier: Styrket praksisnær FoU-profil, økt forskningsinnsats, økt kvalitet og robuste forskerutdanninger. Høgskolen satser på å bygge en sterk FoU-kultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å utvikle ny kunnskap med relevans for høgskolens utdanningsprogram, stadig oftere i samarbeid med studenter og arbeids- og samfunnsliv. Prorektor forskning bidrar også til høgskolens strategiske mål om kompetanseoppbygging mot universitetsstatus og til oppfølging av den nasjonale forskningspolitikken: økt vekt på kvalitet, internasjonalisering (inklusiv Horisont 2020-satsing), profesjonsforskning, MNT-forskning og forskning med regionalt utgangspunkt. 

Strategisk ledelse

Prorektorene blir en del av høgskolens ledelse og skal være rektors nærmeste rådgivere og medarbeidere. De får både faglig og administrativt ansvar for sine respektive områder. 

Høgskolens desentraliserte struktur og matriseorganisering fordrer god kommunikasjon mellom avdelinger og enheter. Strukturen setter krav til samhandling og tverrgående utnyttelse og utvikling av høgskolens kompetanse, samt til systematisk arbeid i alle ledd for god sammenheng og helhet. 

For begge stillingene letes det etter kandidater med innsikt i ledelse av kunnskapsmedarbeidere, med budsjett- og økonomiforståelse, med evne til kulturbygging og samarbeid og til å motivere og til å utvikle team. Personlige egenskaper som tillitsskapende evner og integritet, blir også tillagt vekt.  

 

 

Publisert: .