Professoropprykk

Ragnfrid Eline Kogstad er innvilget personlig opprykk til professor i psykisk helsearbeid på grunnlag av kompetanse.

Høgskolestyret tildelte i sitt møte 30. april førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad personlig opprykk til professor i psykisk helsearbeid på grunnlag av kompetanse. 

Ragnfrid Kogstad har vært tilsatt i Høgskolen i Hedmark som førsteamanuensis innen fagområdet psykisk helsearbeid siden august 2006.Hun har hovedfag i sosiologi fra UiB fra 1984. Hennes førstekompetanse er opprinnelig basert på en kommisjonsvurdering fra UiA, men i september 2011 ble hun ved medisinsk fakultet/Universitetet i Oslo Dr. philos. innen fagområdet psykisk helse på avhandlingen «Fortellinger fra andre posisjoner – Med brukererfaring fra det psykiske helsefeltet og en gyldig stemme i politikk og kunnskapsdannelse». 

Professorkompetanse

Kogstad har nylig søkt en professorstilling ved Høgskolen i Gjøvik, der det ble gjennomført en sakkyndig vurdering av hennes kompetanse. Det sakkyndige utvalget, bestående av professor Ingela Enmarker (Høgskolen i Nord-Trøndelag), professor Ulrika Söderhamn (Universitetet i Agder) og professor Tor Inge Romøren (Høgskolen i Gjøvik), har enstemmig tilkjent Kogstad professorkompetanse. Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark har på bakgrunn av dette bedt om at det fremmes sak for Høgskolestyret om kompetanseopprykk for Kogstad. 

Viktig arbeidsfelt

Avdelingen viser til at psykisk helsearbeid er en sentral del av omsorgsfeltet. Psykiske funksjonshindringer utgjør et av de store folkehelseproblem. Det vises til at mellom ¼ og ½ av befolkningen vil få en eller annen psykisk lidelse i løpet av livet. I Samhandlingsreformen er det en målsetting både at flere problemer og lidelser skal behandles i lokalsamfunnet, at omsorgstjenestene skal omfatte alle aldersgrupper, og at flere sektorer skal involveres. Tallet på yngre brukere av de kommunale omsorgstjenestene knyttet til psykisk helse er nær fordoblet de siste ti år (St.meld. 25, 2005-2006, Mestring, muligheter og mening).

Det psykiske helsefeltet er svært viktig når det er tale om omsorgstjenester. Kogstads hovedtemaer i forbindelse med doktorgradsarbeidet var brukermedvirkning, recovery, menneskerettigheter og betydningen av sosiale nettverk; temaer som er relevante for hele omsorgsfeltet, men hos henne er særlig anvendt i forbindelse med psykisk helse.

På bakgrunn av dette mener avdelingen at det vil være riktig å knytte Kogstads professorkompetanse til fagområdet psykisk helse. 

Øker professortettheten på avdelingen

Administrasjonen slutter seg til avdelingens vurderinger. Ragnfrid Kogstad er tilkjent professorkompetanse på grunnlag av den faglige kompetanse hun har dokumentert innenfor sitt spesialområde psykisk helsearbeid. 

Det er svært gledelig at Avdeling for folkehelsefag, som den av høgskolens avdelinger som har de største utfordringene når det gjelder å bygge vitenskapelig kompetanse, ytterligere øker antallet professorer ved avdelingen. 

 

Publisert: . Sist endret: .