Ny bok: Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv

Redaktørene av boka, Anne Oline Haugen (t.v) og Åse Storhaug Hole, er ansatt ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Institutt for organisasjons- og ledelsesfag, Høgskolen i Hedmark

Høgskolelektor Åse Storhaug Hole og førstelektor Anne Oline Haugen, ved Institutt for organisasjons- og ledelsesfag ved Høgskolen i Hedmark, er redaktører for en ny vitenskapelig fagbok med tema personalledelse.  

Boka har tittelen "Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv", og drøfter de mest sentrale områdene for personalledelse: rekruttere, utvikle, motivere og beholde ansatte. Både mellommenneskelige og arbeidsrettslige perspektiver på personalledelse i et moderne, kunnskapsbasert arbeidsliv belyses.

Ledelse over store avstander, kontinuerlig læring, kunnskapsdeling og evaluering av kompetanseutviklingstiltak, er også problemstillinger som diskuteres i den nye boka.

Mellomlederens viktige rolle

Andre bidrag i boka behandler mellomlederens viktige rolle som personalansvarlig, og problemstillinger knyttet til arbeidsgruppen og teamets rolle i organisasjonen.

Ny-bok_Personalledelse

Boka utgis på Oplandske Bokforlag 2015, 978-82-7518-231-7

Personalledelse av ansatte i førstelinjen med hyppig brukerkontakt drøftes, samt personalledelsens viktige rolle i forebygging og håndtering av uetisk atferd i arbeidslivet.

Juridiske aspekter

Tre artikler belyser i tillegg juridiske aspekter ved personalledelse. Disse omhandler manglende kvalifikasjoner som oppsigelsesgrunnlag, offentlighet i tilsettingsprosesser og arbeidsrettslige rammefaktorer versus relasjonelle rammefaktorer for personalledelse.  

Målgrupper

Boken er skrevet for alle med interesse for personalledelse, både ledere og medarbeidere i ulike virksomheter. Den vil også være interessant for faglærere og studenter innen høgere utdanning.

"Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv" gis ut på Oplandske Bokforlag  2015.

 

Publisert: .