Medlem i European University Association

Rektor Lise Iversen Kulbrandstad var til stede i Brussel da medlemskapssøknaden fra Høgskolen i Hedmark ble vurdert, og kunne stolt konstatere at høgskolen ble medlem. Her gratuleres hun av EUAs president Maria Helena Nazaré.   

Fredag ble Høgskolen i Hedmark, som første norske høgskole, tatt opp som medlem European University Association (EUA). Foreningen har om lag 850 medlemmer i 47 land. Fra før er de norske universitetene og Norges handelshøgskole medlemmer. 

EUA er den største foreningen i Europa av forskningsuniversiteter. Samtidig er alle de nasjonale foreningene med, som det norske Universitets- og høgskolerådet. Foreningen spiller en viktig rolle i kommunikasjon med EU om forskning og utdanningsprogram og legger til rette for erfaringslæring, utvikling av god praksis og utviklingsprosjekter på tvers av medlemsinstitusjonene.

Kvalitet

-Vi har søkt om medlemskap i EUA av flere grunner. Som nestleder i Universitets- og høgskolerådet har jeg vært i kontakt med EUA på ulike måter og mener et medlemskap kan bistå oss i arbeidet med videreutvikling av kvalitet i utdanning, forskning og administrasjon, sier rektor Lise Iversen Kulbrandstad. 

Viktig møteplass 

Hun peker på den årlige medlemskonferansen som eksempel på en viktig møteplass der aktuelle temaer behandles. I fjor var det MOOCs og e-læring, i år er det samhandling med samfunnslivet om innovasjon og forskning. Begge disse temaene er høyaktuelle for Høgskolen i Hedmark, og internasjonale impulser og kontakter er viktig for å utvikle høgskolen videre videre.

-Gjennom EUA kan vi også være med i ulike prosjekter, blant annet arbeide med kvalitet i forskerutdanningene. I fjor høst var det for eksempel en konferanse om finansieringssystemer som høgskoledirektør Pål Dietrichs deltok på.

Satsing på EU

En annen viktig grunn til å bli medlem i EUA er den norske regjeringens satsing på EU. Alle norske institusjoner må øke sin målrettede innsats mot EU, både mot forskningsprogrammene i Horisont 2020 og mot utdanningsprogrammene i Erasmus pluss.

-Ved HH har vi erkjent at for å lykkes med dette må vi utvikle tettere samarbeid med noen europeiske partnere, forklarer rektor. Et medlemskap i EUA kan bidra til å gjøre dette enklere på to måter. For det første gjennom at vi deltar på ulike arrangementer og møter ulike institusjoner. For det andre ved at et EUA-medlemskap i praksis er en dokumentasjon på at vi ikke bare er en undervisningsinstitusjon, men også en forskningsinstitusjon. For å bli medlem i EUA vurderes forskningsinnsatsen særskilt.

Et europeisk universitet

Betegnelsen på de norske høgskolene på engelsk er University Colleges, mens de svenske høgskolene imidlertid er oversatt med University. Dette skaper i følge rektor Iversen Kulbrandstad problemer for norske høgskoler på jakt etter samarbeidspartnere.

-Min erfaring er at mange ikke forventer at vi driver med forskning når vi heter "university college", sier hun.

Hva som kalles et universitet, er imidlertid så forskjellig rundt omkring i Europa at EUA har måttet lage egne vurderingskriterier. Institusjonen må enten ha egne doktorgradsprogram og ha uteksaminert kandidater, ha samarbeid med andre om doktorgrader eller kunne dokumentere at man deltar aktivt i fagfellevurderte eksterne forskningsprosjekter, dvs. fra f.eks. NFR eller EU.

Høgskolen i Hedmark fylte alle tre kriteriene og fikk dermed såkalt "Green light" av vurderingskomiteen.

-«This job was quite easy», oppsummerte komiteens leder Jean Pierre Finance, fra den franske universitetsrektorforeningen. «Hedmark has phd programs and is very involved in research», føyde han til, før Høgskolen i Hedmark ble akklamert inn til fullt medlemskap.

 

Les mer om EUA på organisasjonens nettsider

Publisert: .