""

Kan du tenke deg et spennende verv og nyttig erfaring? Det er tid for å nominere kandidater til vervene som studentrepresentanter i høgskolestyret, meld ditt kandidatur!

Funksjonstid

For studentrepresentantene er funksjonsperioden 01.08.2015 - 31.07.2016.

Nominasjon av kandidater

Forslag til kandidater skal sendes valgstyrets sekretær Christine Nybakk, Høgskoleadministrasjonen innen fredag 27. mars.

Alle stemmeberettigede kan nominere kandidater til verv. Nominasjon av kandidat skal skje skriftlig og signeres av minst 2 stemmeberettigede. Nominerte kandidater skal være forespurte.

Der det velges 2 eller flere medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % ( jf. UH-loven § 9-4 pkt. 9 med henvisning til Likestillingsloven § 13).

Valgbar som styremedlem er den som har stemmerett ved valg i høyskolen, med noen unntak, jf. valgreglementet pkt. 2.3. Det kan bare stemmes over nominerte kandidater.

Nominerte kandidater bør levere skriftlige valgprogram. Presentasjon med program vil skje på høgskolens hjemmeside og vi ber om at presentasjonen (med bilde) og valgprogram sendes elektronisk til christine.nybakk@hihm.no innen fristen for nominasjon.

Valgmåte

Valgene skal foregå som elektronisk valg. Opptellingen følger reglene for preferansevalg.

Manntall

Manntall over stemmeberettigede sendes ut i uke 7/2015

Stemmerett

Til valg av studentrepresentanter har følgende stemmerett:
Student som er tatt opp på studier med minst 30 studiepoeng innen høgskolens ordinære studieprogram. Studenter knyttet til eksternt finansiert virksomhet har ikke stemmerett. Semesteravgift for det semesteret valget gjennomføres i må være betalt før stemme kan avgis.

Stemmemottaker kan ikke nekte noen som ikke står i manntallet å stemme, men skal registrere personens stemme. Valgstyret vil gjøre en vurdering av om personen er stemmeberettiget, og fatte vedtak om å godkjenne stemmen eller evt. avvise stemmen dersom personen ikke er stemmeberettiget.

Stemmemåte/-sted

Valget gjennomføres som elektronisk valg og stemme avgis elektronisk over internettet. Ved pålogging til systemet brukes samme brukernavn og passord som studenter og ansatte bruker til høgskolens øvrige systemer.
Nærmere informasjon og beskrivelse av fremgangsmåte vil bli gitt.

Gjennomføring av valgene

Valget gjennomføres elektronisk i perioden 20. - 23.april.

Ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av valgene er valgstyret, dekan ved avdeling og direktørens stedfortreder ved HA. Manntall vil bli sendt avdelingsadministrasjonene fra manntallsfører.

Kunngjøring av valgresultatene

Opptelling av stemmer utføres av valgstyret torsdag 23. april og valgresultatet kunngjøres fredag 24. april.

 

 

Publisert: .