Kikkhullskirurgi som behandling for bukveggsbrokk

Illustrasjonsfoto: Colorbox

Ved operasjon for brokk i bukveggen med kikkhullskirurgi legges et forsterkende nett som støtte for bukveggen inn i bukhulen. Operasjonstypen er like effektiv om det er spontant oppstått brokk eller brokk etter tidligere kirurgi. Det viser en randomisert studie med 3 års oppfølgning etter operasjon utført av bl.a. Jan Lambrecht ved Sykehuset Innlandet Gjøvik og Arild Vaktskjold ved Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Hedmark.

Dessuten er det ingen god effekt av å sy igjen defekten før nettforsterkning, særskilt ikke ved de mindre spontant oppståtte bukveggsbrokk.

Brokk i bukveggen

Brokk oppstår etter svakhet i bukveggen hvor fett eller tarm tyter frem gjennom muskellagene og danner en merkbar kul under huden. Brokk kan gi smerter, tarmslyng m.m. Slike brokk kan oppstå spontant eller etter kirurgi gjennom bukveggen: arrbrokk. Helt opp mot 20% utvikler bukveggsbrokk etter kirurgi og de fleste trenger ny operasjon for å lukke defekten.

Operasjon

Moderne åpne og laparoskopiske (kikkhull) teknikker for brok reparasjon innbefatter bruk av nettforsterkning. Nettmateriale er enten kunstnett (nylon eller polyester) som er det mest brukte og som ikke nedbrytes i kroppen - eller biologiske nett (laget av grisehud e.l.) som nedbrytes i varierende hastighet, men tjener som matrix for kroppens eget bindevev ved arrdannelse. Ved bruk av nett kan man holde tilbakefallsraten av brokk under 10%, men det er større risiko for betennelse ved åpen operasjon og det er kortere rekonvalesens etter kikkhullskirurgi. Kikkhullskirurgi er imidlertid ikke like anvendelig på helt store brokk med defekter over 10-15 cm og «loss-of-domain», som er en situasjon hvor brokket har blitt så stort og bukveggen samtidig har trukket seg så mye sammen at det ikke lenger er plass til innvollene inne i bukhulen; men disse utgjør en liten andel av bukveggsbrokk.

Studiens formål og metode

Med studien ønsket vi å vise at kikhull metoden for operasjon av både spontane brokk og arrbrokk er effektiv og med akseptabelt komplikasjonsomfang. For å gjøre dette ble 37 pasienter med spontane bukveggs brokk og 70 pasienter med arrbrokk inkludert i en prospektiv behandlings studie med standardisert operasjon med kikkhullsmetoden, men også randomisert til +/- lukking av brokkdefekten. I denne studien ble det anvendt oppløselig tråd til å sy sammen defekten. Alle pasienter ble fulgt opp i 3 år etter operasjon, og komplikasjoner og tilbakefall av brokk ble registrert. Pasientene ble operert på to sykehus: Ullevål og Gjøvik sykehus. En slik studie med randomisering til +/- lukking av brokkdefekten er ikke tidligere offentliggjort.

Resultater og diskusjon

Pasientkohortene var sammenliknbare i alder, andre sykdommer og kroppsmasseindeks, men det var ulik kjønnsfordeling. En tredjedel av de spontane brokk var tilbakefall etter åpen operasjon uten nettforsterkning, mens dette var tilfellet for kun 10% i arrbrokk gruppa. Arrbrokk var gjennomsnittlig større enn de spontane brokk. Det var ingen forskjell i komplikasjoner mellom brokkgruppene. Justeringsfaktoren kroppsmasseindeks viste seg å være en assosiert med økt komplikasjonsrisiko (OR 1.87; CI 1.14-3.05). Vi fant også at med lukking av brokkdefekten oppsto flere komplikasjoner, som væskeansamling ved brokket og betennelse i hud (OR 3.42; CI: 1.25-9.33). Denne forskjellen var mest uttalt hos de spontant oppståtte brokk. Tilbakefallsraten etter arrbrokk var 4% og etter spontant brokk 0%. Dette var ikke en signifikant forskjell. Frembuling av nett i defekten oppsto hos 13% i arrbrokk gruppa og 5% i gruppa med spontane brokk. Heller ikke dette var signifikant forskjellig og mest et utslag av forskjell i brokkstørrelse. Det var ingen signifikant nytte av å lukke defekten, siden det ikke var forskjell mellom de randomiserte gruppene på tilbakefallsraten eller frembuling av nett i defekten. Sammensying av defekten med oppløselig tråd viste seg altså ikke nyttig og forårsaket flere komplikasjoner. Endret metode med ikke-oppløselig tråd og flere og tettere sting, kan muligvis gi effekt på de primære endepunkter: frembuling og tilbakefall – og således oppveie den økte komplikasjonsrate, men det krever nye studier for å avklare dette spørsmål.

Konklusjon

Selv om det er forskjell i årsak, størrelse og også lokalisering av brokk i bukveggen ved sammenlikning av spontant oppståtte brokk og arrbrokk, er kikkhullsoperasjon for denne tilstanden effektiv og sikker for begge brokktyper. Lukking av defekten med oppløselig tråd gir ingen nyttevirkning og øker den samlede komplikasjonsrate.

Studien “Lambrecht JR et al, Laparoscopic ventral hernia repair: Outcomes in primary versus incisional hernias - No effect of defect closure” er den 07.02.2015 Publisert i tidsskriftet Hernia, DOI: 10.1007/s10029-015-1345-x

Publisert: .