Gunhild Tomter Alstad, Høgskolen i Hedmark, forsker på tospråklighet i barnehagen.

Førsteamanuensis Gunhild Tomter Alstad, Høgskolen i Hedmark, forsker på tospråklighet i barnehagen. 

Det danske undervisningsministeriet har invitert førsteamanuensis Gunhild Tomter Alstad, Høgskolen i Hedmark, til å forelese for representanter for 40 danske kommuner om tospråklige barn. Alstad disputerte i fjor, og doktorgradsavhandlingen hennes blir lagt merke til nasjonalt og internasjonalt.

Undervisningsministeriet i Danmark har en landsdekkende satsing, Styrk Sproget, som er et tilbud til dagtilbud (barnehager), fritidstilbud og skoler i alle landets kommuner. I forbindelse med to store temadager ministeriet arrangerer, er førsteamanuensis Gunhild Tomter Alstad invitert til å snakke om barnehagen som språklæringsarena.  

Arbeid med språk i barnehagen – lett som en lek?

I mai 2014 disputerte Gunhild Tomter Alstad for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Hennes doktorgradsprosjekt var et studium av barns læring av andrespråk i barnehagen. Det siste tiåret har utdanningspolitikken vært opptatt av barnehagen som en sentral språklæringsarena for barn. Stadig flere barn lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er en utbredt holdning at språkutviklingen går av seg selv bare barna går i barnehagen. En annen holdning er at barn bare trenger å lære ukomplisert og enkelt språk.

- Selv om barn ikke gis formell opplæring i andrespråket, er det ikke slik at arbeid med det nye språket er «lett som en lek» eller at barna lærer bare et enkelt «sandkassespråk», sier  Gunhild Tomter Alstad. Alstad viser hvordan barnehagelærernes systematiske bruk av uformelle språklæringssituasjoner, som lek og måltid, gir muligheter for språkutviklende samtaler og samtidig støtte til at barn kan delta i språklig utfordrende aktiviteter.

Alstads avhandling gir også ny innsikt i barnehagene som flerspråklige læringsmiljø. Alstad belyser hvordan det språklige mangfoldet på ulike måter brukes som en ressurs for alle barn, uavhengig av om personalet snakker alle barnas morsmål eller ikke.

Barnehagelærere som gode språklige forbilder

For tiden jobber Alstad sammen med kollegaer ved Høgskolen i Hedmark med et prosjekt som ser på barnehagelæreres oppfatninger av hva det innebærer å være gode språklige forbilder for barn som utvikler et andrespråk i barnehagen. Utgangspunktet for studien er et omfattende etterutdanningsprosjekt som Høgskolen i Hedmark skal gjennomføre for tilsatte i barnehagesektoren i Oslo kommune. Dataene som skal analyseres, er tekster som barnehagelærere skriver som en del av kursopplegget og der de diskuterer egenerfarte og konkrete eksempler på ulike former for språklig støtte som gis til barn som utvikler et andrespråk.

Lenker

Publisert: .