Ansettes fast

Harry P. Andreassen har gjort en god jobb som dekan ved Høgskolen i Hedmark Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag i 12 år. Høgskolestyret har valgt å tilby Andreassen stillingen på fast basis. 

Harry P. Andreassen har vært dekan ved Høgskolen i Hedmark Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag siden 2003. Etter 12 år i åremålsstillinger besluttet høgskolestyret å tilby Andreassen dekanstillingen fast fra 1. august 2015.

Høgskolen i Hedmark har siden endringene i universitets- og høgskoleloven i 2002 hatt en ordning med dekaner som ansettes på åremål. Disse har helhetlig ansvar både for faglig og administrativ ledelse. Åremålsperioden er på 4 år, og etter loven kan samme person ansettes for 3 slike åremålsperioder.

Ønsket som leder

Ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag har Harry P. Andreassen innehatt dekanstillingen sammenhengende siden 1. august 2003, og etter loven kan han ikke gå løs på en fjerde periode på åremål. Høgskoleledelsen har imidlertid hatt et sterkt ønske om å få Andreassen til å fortsette som leder for avdelingen, og fremmet derfor en anbefaling for styret om å gjøre unntak i bestemmelsen om åremålstilsettinger av dekaner og heller tilby Andreassen fast stilling som dekan.

God jobb

I innstillingen understreker høgskoleledelsen blant annet den rivende utviklingen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag har gjennomgått i den perioden Andreassen har ledet avdelingen. Hans evner, både faglig og menneskelig, og hans målrettede, inspirerende arbeid har vært helt sentralt for at høgskolens minste avdeling framstår som et av «fyrtårnene» i høgskolen. Det pekes også på at Andreassen har gjort en meget god jobb også på det administrative feltet, ikke minst med håndteringen av den økonomiske styringen for den samlede Evenstad/Blæstad-avdelingen etter 2010.

Ledelsen påpekte at det i den nåværende situasjonen, der strukturmeldingen blant annet varsler skjerpede krav til doktorgradsutdanninger, er ønskelig å beholde Harry i dekanrollen en tid videre. 

Diskusjon

Saken frembrakte en viss diskusjon i høgskolestyret av mer prinsipiell karakter. Et samlet styre var enig i at Harry Andreassen har gjort en fremragende jobb, og sluttet seg til at det denne gangen var grunnlag for å fravike prinsippet om åremålsansettelse av dekaner. 

Publisert: .