Åpen forelesning; forskning basert på Monitor

Ottar Hellevik

Fredag 27. februar, i tilknytning til Vinterkonferansen (26/2), kommer Ottar Hellevik og presenterer forskning basert på Monitor.

 

Program for dagen:

Kl. 11.15 - 12.15: Om Monitor, Erik Dalen.

Kl. 12.15 - 13.00: Lunch

Kl. 13.00 - 14.45: Forskning basert på Monitor, Ottar Hellevik.

  • "Velstandsvekst og verdiutvikling." Om måling av verdier, og teorier og empiri om verdiutvikling.
  • "Aldersforskjeller i verdisyn – livsfase eller generasjonseffekt?" Hva ligger bak forskjell mellom aldersgrupper og endring over tid? Kohortanalyse.
  • "Svekker innvandring oppslutningen om velferdsstaten?" Analyser basert på sammenkopling av Monitor-data med SSB-statistikk.
  • "Hva betyr respondentbortfallet i intervjuundersøkelser?" Analyse av hva det ekstremt store bortfallet i Norsk Monitor betyr for resultatene.

Norsk Monitor

Norsk Monitor er en unik, omfattende, sosiokulturell studie som har blitt gjennomført annethvert år siden 1985. Den gir en grundig beskrivelse av det norske samfunnet ved å kartlegge verdier, holdninger og adferd over tid. Utvalget er landsrepresentativt for befolkningen over 15 år, og består av netto ca. 4000 personer per gjennomføring, altså over 50 000 intervjuer gjennom 28 år.

Norsk Monitor er en database og et trendverktøy for informasjon om markeder og samfunnsspørsmål der brukeren får tilgang til lange tidsserier og detaljert informasjon om egne problemstillinger. Som abonnent har man i tillegg anledning til å ha med spesialspørsmål om bruk av egne produkter og tilslutning til relevante holdninger, slik at man kan analysere egne og konkurrenters målgrupper.

Ottar Hellevik

Ottar Hellevik (født 20. juni 1943) er en norsk samfunnsforsker og statistiker. Han har vært professor ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1986. Han er også forskningsleder ved Synovate (tidligere MMI). Han har særlig forsket på meningsmålinger og samfunnsvitenskapelig metode.

Hellevik har skrevet den mest brukte innføringsboka i kvantitativ metode i samfunnsvitenskap som gjennom flere revisjoner har vært i bruk siden 1971, og som nå er i syvende reviderte utgave. Hellevik har de siste årene benyttet spørreskjemadata fra undersøkelsen Norsk Monitor til å kartlegge verdiendringer over tid i Norges befolkning. Dette arbeidet populariserte han i boka «Nordmenn og det gode liv» fra 1996. Denne boka ble illustrert og kommentert av Odd Børretzen og viste ved den statistiske teknikken korrespondanseanalyse hvordan en kunne gruppere personers holdninger langs de to aksene tradisjonalister/modernister og idealister/materialister.

I 2008 utgav han boka «Jakten på den norske lykken». Dette var en introduksjon til lykkeforskning, og benyttet empiri fra Norsk Monitor og internasjonal forskning for å undersøke om lykke var målbart og hvilke faktorer som fører til lykkelig liv. I boka argumenterte Hellevik for at personer med idealistisk verdisett oftere ville føle seg lykkelige enn personer som var opptatt av materielle verdier. I 2011 utgav han en bok om bruk og misbruk av meningsmålinger, "Mål og mening. Om feiltolking av meningsmålinger", som var rikt eksemplifisert med hvordan nyhetsmediene (mis-)brukte statistikk.
(kilde: Wikipedia)

Publisert: .