Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad er inne i sitt siste år som rektor ved Høgskolen i Hedmark, etter å vært valgt i to perioder. Onsdag avgjøres det om neste rektor skal velges eller ansettes. 

Høgskolestyret skal i sitt møte onsdag 12. november blant annet ta stilling til hvilken styrings- og ledelsesmodell som skal gjelde for høgskolen i neste styreperiode frem til juli 2019. 

Til nå har Høgskolen i Hedmark forholdt seg til "normalmodellen" i Universitets- og høgskoleloven (UH-loven) når det gjelder styrings- og ledelsesmodell, med valgt rektor som også er styreleder. I denne modellen har rektor, på styrets vegne, overordnet ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og for å føre tilsyn med denne. Det er også lovfestet en administrerende direktør med ledelsesansvar for den samlede administrative virksomheten innenfor de rammer styret setter.

Men loven gir også anledning til å velge en alternativ modell der rektor ansettes på åremål, og der rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet. I denne modellen oppnevner departementet styreleder blant de eksterne representantene i styret. 

Til sommeren løper inneværende rektorperiode ut, og en ny styreperiode starter. Det er derfor naturlig at Høgskolestyret diskuterer hvilken styrings- og ledelsesmodell som skal gjelde for en ny styre- og rektorperiode. I første omgang skal det avklares hvilken av UH-lovens to rektormodeller som skal legges til grunn. 

Bred høringsprosess

På oppdrag fra styret har en bredt sammensatt arbeidsgruppe i høgskolen utredet spørsmålet om ledelsesmodell. Arbeidsgruppen hadde som utgangspunkt at ledelsesmodellen skal sikre at vi får en øverste ledelse som kan ivareta faglig utvikling av institusjonen, og som har legitimitet både innad og utad, samt sørge for at den positive sammenhengen og utviklingen i høgskolens samlede administrative støtteapparat ivaretas.

Selv om arbeidsgruppen er enig om målsettingen for arbeidet, kommer den ut delt nokså på midten når det gjelder hvilken modell som en mener at best ivaretar en slik målsetting, og hva som da anbefales. 8 av 15 medlemmer av arbeidsgruppen falt ned på den alternative modellen med ansatt rektor, mens 7 av 15 ønsker å fortsette med normalmodellen.

Styret fikk seg forelagt rapporten i september, med anbefaling om å åpne for en bred høring i høgskolen. Rapporten ble sendt til høring hos avdelingene, studentorganisasjonen og tjenestemannsorganisasjonene, samt med mulighet til at den enkelte ansatte også kunne komme med uttalelse. 

Ved høringsfristens utløp hadde Avdeling for økonomi og ledelsesfag og en enkeltperson avgitt uttalelse, begge i favør av modell med ansatt rektor. 

Vanskelig sak

I sin innstilling til styret faller høgskoledirektøren ned på å anbefale den alternative modellen som fremgår av UH-lovens § 10-4. 

Høgskoledirektøren peker på at rapporten viser at begge de to modellene UH-loven skisserer for sektoren, rommer både styrker og utfordringer. Rapporten viser hvordan det på område etter område er mulig å se både fordeler og ulemper ved begge modeller. Det blir til syvende og sist et spørsmål om hva den enkelte vil vektlegge sterkest i argumentasjonen, som blir avgjørende for hvilken modell en anbefaler. Direktøren antar at det enkelte styremedlem – på samme måte som medlemmene i arbeidsgruppen – vil måtte arbeide seg fram til sin egen vektlegging og overbevisning i saken.

2/3 flertall

En eventuell endring av høgskolens styrings- og ledelsesmodell må vedtas av styret med 2/3 flertall. Det betyr at 8 av styrets 11 representanter må stemme for den alternative modellen. 

Dersom styret med 2/3 flertall vedtar forslaget, forutsetter direktøren at saken skal følges opp ved at det legges fram sak om kunngjøring av åremålsstilling som rektor for styrets desember-møte. 

Dersom forslaget ikke oppnår 2/3 flertall, legger direktøren til grunn at det til desember-møtet skal legges fram sak om forberedelser til valg av rektor, der en bl.a. vurderer arbeidsgruppens forslag om endring i valgreglement med innføring av en valgkomite. Rapporten peker også på andre forhold som må avklares i bakkant av valg av rektormodell, som en også vil komme tilbake til styret med oppfølging på.

 

Publisert: .