Seminar med æresdoktorer på Evenstad

Tirsdag 14.oktober inviterer avdeling for anvendt økologi og landbruksfag til seminar med de nye æresdoktorene, Knut B. Nicolaysen, Charles Krebs og Eleanor Jane Milner-Gulland.

Program

Seminaret avholdes tirsdag 14. oktober kl. 14.00 på Campus Evenstad, auditorium Ferdinand. Æresdoktorene Nicolaysen, Krebs og Milner-Gulland innleder om hva anvendt økologi betyr for dem og deltar i paneldebatt.

Om æresdoktorene

Nicolaysen, Krebs og Milner-Gulland ble tildelt æresdoktortittelen i forbindelse med høgskolens årsfest 18.september. Siden to av de tre ikke hadde anledning til å delta på dette arrangementet inviterer avdeling for anvendt økologi og landbruksfag til et eget seminar hvor du får møte de tre æresdoktorene. 

Nedenfor får du en presentasjon av de tre æresdoktorene:

Knut B. Nicolaysen

Knut B. Nicolaysen tildeles graden æresdoktor (doctor honoris causa) for fremragende arbeid til gavn for vitenskapen. Nicolaysen har bidratt til å fremme forskingen på Evenstad på flere områder, bl.a. om sau på beite i områder med bjørn, foring av elg, elg som næring (utvikling av bruken av ressursen elg) samt ulv-elg-problematikk.

Nicolaysen har hatt ulike roller, som ideskaper, tilrettelegger for feltarbeid, medforfatter og initiativtaker til etablering av samarbeid med næringen. Videre har han vært helt sentral for at høgskolens forskningssamarbeid med Stor-Elvdal Grunneierforening utviklet seg videre til Elgfôringsprosjektet, et brukerstyrt innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskingsråd.

Forskning på beite

Knut B. Nicolaysen (født i 1955) tok som utmarksforvalter og skogeier tidlig kontakt med fagmiljøet på Evenstad. I 1993 så han for eksempel at det ikke gikk å slippe sau på beite i område med bjørn. Dette førte til et prosjekt og en rapport om hvordan sauebønder kunne møte utfordringen (Odden, J., L. Kveberg, K. Nicolaysen og T. Storaas, 1995: Strategier for sauebønder i Stor-Elvdal og Rendalen).

Elgforskning

Senere utviklet Nicolaysen sammen med forskere på høgskolen ideene som førte til forskningsprosjektet Elg som næring, som skulle komme til å bli en bærende ide for elgforskningen på Evenstad. Doktorgradene til både Hege Gundersen og Erlend Nilsen har bygd på disse ideene. Ideen er også presentert i kronikker i Aftenposten (Storaas, T. og K. Nicolaysen: Kollaps eller grunnlag for berekraftig næring? Debattinnlegg 23. 7. 2002 og Storaas, T. og K. Nicolaysen: Frå jakt til jordbruk til elgbruk? Kronikk 5. 10.2002). Nicolaysen ble også tidlig engasjert i vinterjakt på elg for å utjamne kostnadene ved høg tetthet av elg i vinterbeiteområda (Storaas, T. og K. Nicolaysen. 1997. Elgregionar og vinterjakt. – Skogeieren, 2: 24.).

Også i forskningen for å redusere påkjørsel av elg og i arbeidet med å etablere prosjekt for å se på virkningen ulv hadde på elgstammen, har Nicolaysen vært viktig bidragsyter, både som tilrettelegger for samarbeid mellom forskere og næringslivet og ved selv å bistå aktivt med feltarbeid og med tilrettelegging for datainnsamling. Han er medforfatter på flere rapporter (Storaas mfl. 2005. Prosjekt Elg – trafikk i Stor-Elvdal 2000 – 2004. Hvordan unngå elgpåkjørsler på vei og jernbane?), (Storaas mfl. 2008. Effekter av ulv på elgbestanden. Da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen) og populærvitenskapelige artikler (Storaas mfl. 2000. Gløym elgjakt i ulverevir? Elgen), (Storaas, T. mfl. 2001. Redda av trekkelg - elgproduksjonen i reviret til Koppang-ulveflokken. Hjorteviltet), (Storaas mfl. 2002. Om ansvarlege grunneigarar, ei ulveenkje og overlevande elgkalvar. Hjorteviltet) og (Storaas mfl. 2002. Ulveetablering i elgland. Elgjakt).

 

Charles Krebs (professor Vancouver, Canada)

Charles Krebs tildeles graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfulle vitenskapelige bidrag innenfor anvendt økologi, særlig for forskning og teori-utvikling om dynamiske økosystemer, boreale økosystemer og den eksperimentelle tilnærmingen. Krebs har bidratt substansielt til utviklingen av økologi, blant annet ved å endre den økologiske vitenskapen fra en deskriptiv vitenskap til et strengt eksperimentelt fagområde.

Charles J. Krebs er født i 1936 og er i dag professor emeritus ved University of British Columbia, Canada. Han har jobbet med det boreale økosystemet og sykliske bestander karakteristiske for den nordlige hemisfære i Nord-Canada i over 40 år. Han var en pioner i bruken av innhengninger til å gjøre replikerte bestandseksperimenter i nær naturlige forhold. Han har gjennomført noen av de største terrestriske manipulasjoner i felt ved å gjerde inn områder på 1 km2 for å lage en faktoriell design på effekter av mat og rovdyr på 10-års-syklusene til snøskohare i Canada.

Ledende fagperson

Krebs har vært ledende i debatten om hvordan atferd, fysiologi og genetikk påvirker bestandsutviklingen, og er spesielt kjent for den såkalte Krebs-effekten hvor han i et eksperiment viste at det å hindre spredning fører til at mekanismer for bestandsregulering bryter sammen. Krebs har basert all sin forskning og tanker på empiriske data og kan være kritisk til økologisk forskning som kun baserer seg på å beskrive teoretiske mønstre fra matematiske modeller (Krebs 2002). Han er aktiv i den økologiske vitenskapelige diskusjonen gjennom sine vitenskapelige publikasjoner, bøker, deltagelse i konferanser, blogger og deltagelse på ulike forskningsprosjekter, og han bidrar gjerne til å utvikle unge forskere, blant annet ved å kommentere på deres manuskripter.

Læreboka hans i økologi er antagelig den mest brukte i verden siden 1975, den 6. utgaven kom ut i 2009, Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. (6th ed. Benjamin Cummings, San Francisco. 655 s.). Han har også skrevet en rekke andre bøker, som The Ecological World View. (2008, CSIRO Publishing & University of California Press), Ecological Methodology, (3rd ed. 2013 Addison-Wesley Educational Publishers).

Stort antall publikasjoner

Krebs har også skrevet mer spesialiserte bøker om gaupe, det boreale økosystemet og smågnagersykluser. Krebs har 282 internasjonalt vitenskapelige publikasjoner med fagfellevurdering og en aktiv blogg hvor han formidler sine tanker (https://www.zoology.ubc.ca/~krebs/ecological_rants). Krebs samarbeider i dag med forskere på Evenstad, blant annet som partner i det Strategiske høgskoleprosjektet, BEcoDyn finanisert av NFR. Krebs innehar en æresdoktorgrad fra Lunds universitet og har mottatt flere utmerkelser, blant annet er han valgt som medlem av Det norske videnskapsakademi og har mottatt The Eminent Ecologist Award 2002.

 

Eleanor Jane Milner-Gulland (professor, London, Storbritannia)

Eleanor Jane Milner-Gulland tildeles graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfulle vitenskapelige bidrag innenfor anvendt økologi, særlig for utvikling av tverrfaglige tilnærminger og for å forstå, og kunne løse, konflikter i «conservation biology», forskning med globale perspektiv og forskning og teori-utvikling om bærekraftig høsting «sustainable harvest».

Milner-Gulland har blitt en arketyp for anvendt økologi og har tydelig pekt på betydningen av å inkludere flere disipliner for å forstå konflikter og mulige løsninger i «conservation biology».

Milner-Gulland er født i 1967 og er i dag ansatt som professor ved Imperial College i London. Hun har skrevet bøkene Conservation of Biological Resources (1998 med Ruth Mace, Blackwell Science), Wildlife Conservation and Sustainable Use: A handbook of techniques (2007 med J.M. Rowcliffe, Oxford University Press) og Animal migration: A synthesis (2011 med J. Fryxell & A.R.E: Sinclair, Oxford University Press).

Publikasjoner

Milner-Gulland har videre publisert 146 vitenskapelige artikler og 17 bok-kapitler. Hun har redaktørerfaring fra ulike vitenskapelige tidsskrift, blant annet Journal of Applied Ecology, Conservation Biology, Oryx: the International Journal of Conservation og Natural Resource Modeling.

Tett samarbeid med Evenstad

Milner-Gulland har vært aktiv i samarbeidsprojekt med Evenstad og bidro blant annet til at Jos Milner kom til Evenstad som del av et strategisk høgskoleprosjekt om hjortevilt. Hun var også en sentral forsker i det tverrfaglige EU-programmet FP7-Hunt der målet blant annet var å sammenlikne ulike systemer for beskatning av vilt.

Milner-Gulland har mottatt flere utmerkelser, blant annet British Ecological Society’s Marsh Award for Ecology (2011) og Imperial College Rector’s Award for Excellence in Research Supervision (2011). Milner-Gulland samarbeider nå med Evenstad blant annet om å tilrettelegge for utenlandsopphold for ph.d.-stipendiatene i anvendt økologi.

 

Velkommen til spennende seminar på Evenstad!

Publisert: .