Fokus på utdanningskvalitet

Hvordan sikrer vi høyt motiverte studenter som jobber godt gjennom hele studieforløpet, når læringsutbyttene og til slutt går ut som gode, attraktive kandidater for arbeidslivet?

-Vi må være gode på formidling, tilby varierte undervisnings- og læringsformer og utnytte tilgjengelig teknologi på en god pedagogisk måte, sier prorektor Anna L. Ottosen.

-Jeg opplever at høgskolens ansatte er engasjerte og motiverte for å være med på å videreutvikle kvaliteten på utdanningene vi tilbyr, og at gode og framtidsrettede
e-læringsløsninger er et viktig bidrag her, sier hun. 

Viktig satsing

Høgskoleledelsen tok våren 2013 initiativ til prosjektet ‘Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring’, og ønsker å ta et samlet grep om videreutvikling av pedagogiske løsninger og gode retningslinjer for bruk av e-læring i undervisningen. Ved å tilby relevante og attraktive undervisnings- lærings- og vurderingsformer ønsker høgskolen å sikre god kvalitet i utdanningstilbudene.

En handlingsplan og tilhørende prosjektrapport er utarbeidet, og viser retning og inneholder konkrete anbefalinger til hvordan satsingen kan brytes ned i håndterlige tiltak og prosjekter.

Helhetlig verktøykasse

-Verktøykassa er et godt bilde på hva denne satsingen handler om, sier prosjektleder Ingeborg Amundrud. 

Ingeborg Amundrud

Prosjektleder Ingeborg Amundrud

- Vi ønsker å bygge opp en mangfoldig verktøykasse med konkrete verktøy og anbefalte arbeidsmetoder, så den enkelte underviser får flere valgmuligheter og enklere kan variere undervisningsformene: Hvilke verktøy og metoder bruker jeg når og på hvilken måte, for å fremme best mulig læring for studentene mine?

God pedagogisk bruk av teknologi der det er hensiktsmessig kan sannsynligvis svare på mange av de utfordringene både studenter og ansatte opplever i studie- og arbeidshverdagen.

-E-læring må ses som en naturlig del av høgskolepedagogikken i dag, og metodene vi bruker, må tilpasses målet. Det handler om å fremme best mulig læring for studentene våre, sier Amundrud.

Endringsvilje i organisasjonen

Resultater fra prosjektets forstudie gjennomført høsten 2013 viser at det drives mye god undervisning ved høgskolen i dag, og at nøkkelpersoner i alle ledd er opptatt av å levere god kvalitet til studentene. Anvendelse og utvikling av teknologi i undervisningen er i stor grad knyttet til enkeltpersoner og mindre faggrupper, og bærer mye preg av ‘ildsjel-arbeid’. Mange vitenskapelig ansatte ved høgskolen sier de ønsker å utvikle sin egen undervisning, men føler de mangler tid, ressurser, gode eksempler og tilstrekkelig hjelp for å komme i gang. Forstudien tydeliggjør ønsket om et tydeligere støtteapparat med kompetanse på undervisning, læring og IKT – til undervisningsstøtte og pedagogisk nytenkning.

Fagteam for høgskolepedagogikk og e-læring

Det første synlige beviset på at satsingen tar form er høgskolens nye fagteam for høgskolepedagogikk og e-læring.

Anna Ottosen

Prorektor Anna L. Ottosen

- En del av satsingen har vært å samle de ressursene som jobber med dette i dag, sier prorektor Anna L. Ottosen. -En annen og vel så viktig del av satsingen har vært å få på plass dedikerte stillingsressurser på alle avdelinger. For å få til et helhetlig løft er vi helt avhengig av at dette blir en institusjonell satsing, avslutter hun. 

Fagteamet skal være høgskolens helhetlige apparat for undervisningsstøtte, og skal være en pådriver for utnyttelse og utvikling av IKT-støttet læring, og bidra til videreutvikling av pedagogiske løsninger - for å sikre relevante og attraktive undervisnings- lærings- og vurderingsformer ved høgskolen.
Fagteamet har både lokal og sentral forankring og tilstedeværelse, og utgjør prosjektgruppa som skal drive arbeidet videre framover.

Fagteamet består av

Fagteamet vil samarbeide tett med bl.a. Biblioteket, Kommunikasjonsavdelingen og kursansvarlig for det etablerte kurstilbudet innen høgskolepedagogikk (samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer). 

Veien videre

-Vi starter med å innføre et program for nyansatte, sier prosjektleder Amundrud. Nyansattprogrammet skal gi en innføring i høgskolens ordninger og teknologi for organisering og gjennomføring av undervisning. En representant for fagteamet vil oppsøke den enkelte nyansatte og ta en gjennomgang av klasseromsutstyr, læringsplattform, og avdekke behov kompetansepåfyll. Vi håper at programmet vil bidra til å gi alle en god start, bli kjent med mulighetene og sikre et minimumsnivå av kompetanse når du skal undervise ved høgskolen, sier Amundrud.

Nyansattprogrammet vil danne grunnlag for kurstilbud og kompetanseutviklingstiltak for høgskolens øvrige faglige ansatte. Det skal etableres og innarbeides en modell for systematisk kompetanseutvikling innen e-læring og høgskolepedagogikk.

 – Her blir det viktig å trekke på ‘ildsjelene’ som har mye erfaring på feltet allerede. Vi vil også spille på lag med instituttledere og avdelingsledelse for å få satt dette i system. Å etablere møteplasser for erfaringsdeling og lett tilgjengelige ressurser på nett blir også viktig. Sammen kan vi få til et helhetlig løft og bidra til videreutvikling av undervisningen – for å sikre mer fornøyde studenter og bedre gjennomstrømming, avslutter Amundrud.

 

Publisert: . Sist endret: .