Etablerer Bachelor i beredskap og krisehåndtering

En stadig større oppmerksomhet rundt risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsplanlegging, trening og øving av krisehåndtering, skaper økt etterspørsel etter denne typen kompetanse innen både offentlig og privat sektor. Høgskolen i Hedmark vil fra høsten 2015 tilby en tre-årig bachelorutdanning i beredskap og krisehåndtering. (Illustrasjonsbilde: Colourbox.no)

Høgskolestyret besluttet i dag å etablere Bachelor i beredskap og krisehåndtering som en del av studietilbudet ved høgskolens Avdeling for økonomi og ledelsesfag på Campus Rena. Det nye studiet vil tilbys med oppstart høsten 2015. 

Den tre-årige bachelorutdanningen er myntet på personer som arbeider med eller ønsker å arbeide med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, både nasjonalt og internasjonalt, innen offentlig sektor, i beredskapsrelaterte interesseorganisasjoner, hos infrastruktureiere (vei, kraftforsyning, telekommunikasjon el), i media eller ulike private foretak. Studiet vil gi kompetanse for leder- og rådgiverstillinger innen beredskap og kriseforebygging i offentlige og private virksomheter.

Studiet vil også kunne kvalifisere for opptak til videre studier på masternivå, inkludert Master i offentlig ledelse og styring (Master of Public Administration – MPA) ved Høgskolen i Hedmark og Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse ved Universitet i Nordland. 

Studiet er planlagt organisert som et samlingsbasert heltidsstudium, og emner som også inngår i eksisterende årsstudium og halvårsenheten vil bli undervist sammen med bachelorstudiet. Det er videre lagt til rette for innpassing av emner fra de eksisterende studiene for studenter som allerede har gjennomført ett eller begge studiene. For denne målgruppen vil det bli lagt til rette for å fullføre resterende av bachelorstudiet på deltid.

Rekrutterer godt 

Avdelingen har tilbudt utdanning innenfor dette fagområdet siden 2005, først som eksternfinansiert virksomhet basert på samarbeid med Forsvaret og senere som bevilgningsbaserte tilbud. Avdelingen har per nå to studier i det ordinære studieprogrammet innenfor fagområdet: Årsstudium i krisehåndtering (siden 2009) og halvårsenheten Risiko, sårbarhet og beredskap (siden 2011). I tillegg tilbyr avdelingen oppdragsfinansierte studieenheter på bachelornivå til Forsvaret, i samarbeid med
Universitetet i Stavanger. Studiene sorterer faglig under Institutt for organisasjons- og ledelsesfag på Campus Rena.  

Stort behov

En stadig større oppmerksomhet rundt risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsplanlegging, trening og øving av krisehåndtering, skaper økt etterspørsel etter denne typen kompetanse innen både offentlig og privat sektor.

Begge de bevilgningsfinansierte studiene avdelingen tilbyr som samlingsbasert deltidsstudier, har hatt svært god søkning – ut over det avdelingen har hatt kapasitet til å ta opp. Disse studiene rekrutterer først og fremst godt voksne utdanningssøkende, som allerede har funksjoner innen beredskap og krisehåndtering.

Publisert: .