Bursdagsfeiring til 20 i stil

Alle nye doktorer ved Høgskolen i Hedmark var fremme på podiet og fikk overrakt gave fra høgskolen. Her er det nye doktorer på Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap som får hilsen fra sin dekan Morten Ørbeck. 

Torsdag markerte Høgskolen i Hedmark sitt 20-års jubileum. Det ble feiret med høytidelig utnevnelse av æresdoktorer, markering av nye doktorer siste år, boklansering og doktorstafett. 

Dagen startet med lansering av høgskolens jubileumsberetning der forfatteren selv, Simon W. Bringeland, i løpet av 20 minutter oppsummerte høgskolens første 20 år. Høgskolen i Hedmark ble etablert 1. august i 1994 etter en sammenslåing av Elverum sykepleiehøgskole, Elverum lærerhøgskole, Hamar lærerhøgskole og Hedmark distriktshøgskole med studiestedene Rena, Evenstad og Blæstad. Selv om historien vår også inneholder noen skjær i sjøen, må vi oppsummere med å si at høgskolens 20 år har vært preget av vekst og faglig utvikling, til stor glede og nytte for samfunnet omkring oss. 

Doktorstafett

Som et konkret eksempel på den utrolige faglige utviklingen ved Høgskolen i Hedmark kunne bursdagsprogrammet også skilte med en doktorgradsstafett. Alle de faglig ansatte ved høgskolen som har levert og forsvart sin doktorgradsavhandling i 2013 og så langt i 2014 presenterte sin forskning på fem minutter. Stafetten viser den store bredden i høgskolens forskning og ikke minst sammenhengen mellom forskningen og utdanningene vi tilbyr. 

Følgende nye doktorer var i aksjon:

1. Anne Kjersti Myhrene Steffenak som har forska på psykisk helse og bruk av medisiner blant 15-16-åringer.

2. Berit Bronken som har forska på psykososiale konsekvenser av hjerneslag.

3. Randi Martinsen som har forska på erfaringer personer i alderen 18-67 år har med å leve med hjerneslag over tid.

4. Mona Pedersen som har forska på fremveksten av kinoen som institusjon i Norge, med hovedvekt på årene 1910 og 1925.

5. Inge Hermandrud som har forska på kunnskapsdeling i geografisk, distribuerte, offentlige organisasjoner.

6. Berit Zachrisen som har forska på interaksjon i lek mellom barn med etnisk majoritets- og minoritetsbakgrunn.

7. Gunhild Tomter Alstad har forska barnehagen som språklæringsarena.

8. Ingeborg Lunde Vestad som har forska på hvorfor musikk er en viktig ingrediens i en god barndom.

9. John Vinge som har forska på musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen.

10. Gunhild Tveit Randen som har forska på minoritetsspråklige seksåringers språkferdigheter.

11. Marte Monsen som har forska på læreroppfatninger om eksterne leseprøver.

12. Sylvi Rørvik som har forska på hvilke faktorer som har innflytelse på strukturen i tekster skrevet av norske engelskstudenter.

13. Joke Dewilde som har forska på tospråklige læreres arbeidssituasjon og samarbeid med andre lærere i den norske skolen.

14. Ole Kolbjørn Kjørven som har forska på lærernes rolle i undervisningen av RLE-faget.

15. Kristin Evensen Gangås som har forska på hvordan holdning til ulovlig jakt kan variere geografisk.

I tillegg har Inger Helen Solheim og Barbara Zimmermann disputert i perioden, men hadde ikke anledning til å stille til start i stafetten.

Se innslag fra stafetten på NRK sine nettsider

Bursdagsfeiring

Feiring av Høgskolen i Hedmark sine første 20 år, med kreering av æresprofessorer.

Æresdoktorer

Som doktorgradsgivende institusjon på områdene anvendt økologi og i profesjonsrettede lærerutdanningsfag har Høgskolen i Hedmark også anledning til å utnevne æresdoktorer. I anledning 20-års jubileet kreerte høgskolen seks æresdoktorer. Fire av dem var til stede under markeringen torsdag og disse ble intervjuet om sitt forhold til Høgskolen i Hedmark av kollegaer fra fagmiljøene ved høgskolen. 

Æresdoktorer

Kreert som æresdoktorer ved Høgskolen i Hedmark: Knut B. Nicolaysen, Jim Cummins, Karin Sveen og Lucy Green, sammen med rektor Lise Iversen Kulbrandstad og prorektor Anna L. Ottosen.

Selve seremonien med kreering av nye doktorer, æresdoktorer og tildeling av priser for læringsmiljø og formidling, ble holdt i kultursalen i Terningen Arena. 

Formidlingsprisen 2014 ble tildelt førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen, Avdeling for folkehelsefag

Læringsmiljøprisen ble tildelt dekan Harry P. Andreassen, Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Vi gratulerer!
(Vi kommer tilbake med intervjuer med prisvinnerne).

 

Våre æresdoktorer:

Æresdoktorgrader(doctor honoris causa) i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Karin Sveen (forfatter, f. 1948, Hamar/Oslo)

For betydningsfull kunstnerisk innsats og dessuten for fremragende arbeid til gavn for vitenskapen.  For et langvarig og betydningsfullt forfatterskap med vedvarende litterær utforsking av klassereise-, tilhørighets- og språklig diversitetsproblematikk, ofte med utgangspunkt i erfaringer fra Hedmark, og for utforskningen av utdanning i biografien Mannen i Montgomery Street, der Sveen nesten helt uten tilgang til et skriftlig kildemateriale, men ved å kombinere litterære tradisjoner innenfor fiksjon og prosa, påviser at emigranten Peder Sæther fra Sør-Odal må ha vært en av grunnleggerne av det berømte Berkeley-universitet i San Fransisco.

Jim Cummins (professor, f. 1949, Toronto, Canada)

For betydningsfulle vitenskapelige bidrag innenfor språklæring, tospråklighet og tospråklig utdanning, og særlig for forskning og teoriutvikling om den rollen språk spiller i kunnskapstilegnelse og sosial integrering av elever med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn.

Lucy Green (professor, f. 1957, London, Storbritannia)

For betydningsfull vitenskapelig bidrag innenfor musikkundervisning, særlig for forskning og teoriutvikling både om musikkundervisning og kjønn og om læringsprosesser innen populærmusikk og for på bakgrunn av dette å ha etablert en ny og forskningsbasert klasseromspedagogikk i musikkfaget

 

Æresdoktorgrader(doctor honoris causa) i anvendt økologi

Knut B. Nicolaysen (utmarksforvalter og skogeier f. 1954, Koppang/Stor-Elvdal)

For fremragende arbeid til gavn for vitenskapen, for å ha fremmet forskingen på Evenstad på flere områder, som sau på beite i områder med bjørn, foring av elg, elg som næring (utvikling av bruken av ressursen elg), ulv-elg-problematikk. Nicolaysen har hatt ulike roller, som ideskaper, tilrettelegger for feltarbeid,  medforfatter, initiativtaker til etablering av samarbeid med næringen. Videre har han vært helt sentral for at høgskolens forskningssamarbeid med Stor-Elvdal Grunneierforening har utviklet seg videre til Elgfôringsprosjektet brukerstyrt innovasjonsprosjekt i Norges forskingsråd

Charles Krebs (professor, f. 1936, Vancouver, Canada)

For betydningsfulle vitenskapelige bidrag innenfor anvendt økologi, særlig for forskning og teori-utvikling om dynamiske økosystemer, boreale økosystemer og den eksperimentelle tilnærmingen.

Eleanor JaneMilner-Gulland (professor, f. 1967, London, Storbritannia)

For betydningsfulle vitenskapelige bidrag innenfor anvendt økologi, særlig for utvikling av tverrfaglige tilnærminger og  for å forstå, og kunne løse, konflikter i «conservation biology», forskning med globale perspektiv og forskning og teori-utvikling om bærekraftig høsting «sustainable harvest».

Publisert: . Sist endret: .