Thor-André Skrefsrud

I doktorgradsavhandlingen Å være lærer i interkulturell kontekst. Om dialogens betydning for lærerkompetansen diskuterer Thor-André Skrefsrud hvilken betydning det kulturelle mangfoldet har for lærerens praksis.

Med økende globalisering og migrasjon skapes det også nye utfordringer for utdanningssystemet. Hvordan kan læreren bidra til å fremme, utvikle og legge til rette for interkulturell dialog på en måte som skaper fellesskap og samfunn i dagens Norge?

 

Studien tar sitt utgangspunkt i rammedokumentene for lærerutdanningen i Norge og diskuterer både potensialet, men også begrensningene som dokumentene setter for dialogen. Dette gjøres dels gjennom en grunnlagsteoretisk drøfting av dialogkonseptet og dels gjennom en dokumentanalyse. Studien viser hvordan det bak den politiske retorikken skjuler seg en annen virkelighet, til tross for at dialogen er gjort til et overordnet mål i dokumentene. På den ene siden holdes dialogens fane høyt. På den andre siden er det trekk ved dokumentene som legger opp til en grunnleggende monokulturell innretning av lærerens virke. De politiske føringene kunne imidlertid vært annerledes. Studien avdekker et misforhold mellom faglige innspill i høringsprosessen og føringer som velges. Faglige råd settes til side til fordel for politiske hensyn. Slik bidrar studien til å utforske rommet mellom den politiske retorikken og virkeligheten.

 

Thor-André Skrefsrud er ansatt ved avd. for lærerutdanning og naturvitenskap. Han har vært tilknyttet NTNU sitt ph.d.-program i historie og kulturfag med tilhørighet ved institutt for arkeologi og religionsvitenskap. Studien er finansiert av Norges forskningsråd og Høgskolen i Hedmark.

 

Tid og sted for prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning: 16. mars kl. 1015. Tema: Dialogens betydning for lærerkompetansen i lys av empirisk forskning om interkulturell kommunikasjon og møte mellom kulturer.

 

Disputas: 16. mars kl. 1230.

 

Begge deler finner sted i Auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll, NTNU, Trondheim.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor István Keul, Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU (administrator)
  • Professor Geir Skeie, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger (førsteopponent)
  • Professor Peter Nynäs, Religionsvetenskap, Åbo Akademi, Finland (andreopponent)
  • Dr. Christina Hofmann Runquist, Höör, Sverige

 

Veiledere

  • Professor Sigurd Bergmann, Institutt for religionsvitenskap og arkeologi, NTNU
  • Professor Thor Ola Engen, avd. for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark
Publisert: . Sist endret: .