Faglige interesser

Vektreduksjon og miljøgifter

Fedme øker risiko for død og kroniske sykdommer, og pasienter med sykelig overvekt kan tilbys kirurgisk behandling for å redusere vekten. Fettløselige (lipofile) miljøgifter, PCB'er og andre lagres i kroppens fettvev. Når mengden fettvev reduseres, kan konsentrasjonen i plasma stige som følge av redusert distribusjonsvolum. Lipofile miljøgifter kan skade bl.a. nervesystem, immunforsvar, hormonsystem og reproduksjon. Det er viktig å studere om kraftig vektreduksjon kan øke risikoen for skadelige virkninger av miljøgifter.

 Sykelig overvekt, overvektskirurgi - mineraler og mikronæringsstoffer 

Tidligere studier har vist at sykelig overvektige har lave nivåer av vitamin D og C og enkelte mineraler (calsium og magnesium) og noen sporelementer, Underskudd på magnesium kan utløse immunologiske og psykologiske virkninger. Kalsiumunderskudd gir forstyrret parathormonbalanse.En mulig forklaring på funnene er feilernæring. Dette studeres nå nærmere i en gruppe på cirka 100 pasienter som går til overvektskirurgi ved  SI-HF. Nye prøver tas 12 mndr etter overvektsoperasjon for å se om nivåene er endret.

Sykelig ovevekt – virkning av intensiv livsstilsbehandling versus overvektskirurgi

En tidligere studie fra SI-HF viste at intensiv livsstilsbehandling i løpet av 1 – 2 år ga en vektreduksjon på cirka 10 % (publisert av høgskolelektor Randi Skyrud og Jan Aaseth). Samme funn er gjort ved andre sentre.  Andelen med det metabolske risikosyndromet gikk signifikant ned, og psykologiske problemer ble bedret. En planlegger å sammenlikne med virkninger av overvektskirurgi, men har foreløpig ikke fått støtte til oppfølgingen.

.

Mat, måltider og ernæring hos eldre 

Studier av eldre personer (mellom 70 og 80 år) har vist lave nivåer av enkelte mineraler og vitaminer, spesielt de antioksidative mikronæringsstoffene.  Økt hjerte-kar-dødelighet var assosiert med de laveste nivåer, og substitusjon ga en viss beskyttelse. Studiene er publisert eller under publikasjon, se Alehagen U, Aaseth J. Trace Elem Med Biol. 2014 [E-pub ahead of print] 

Arbeid og helse

Arbeidere på avfallsplasser og kloakkarbeidere kan får symptomer på grunn av eksponering for hydrogensulfid, og tidligere tannlegeassistenter og klorfabrikkarbeidere har fått plager på grunn av kvikksølveksponering. Plagene sammenfattes under betegnelsen toksisk encefaolopati . Det er gjort etterundersøkelser som er under publisering.

Studier av miljøfaktorer ved demyeliniserende sykdom (MS og Skogholt sykdom)

Studier av en ny demyeliniserende sykdom oppdaget i nedslagsfeltet for Sykehuset Innlandet synes å kaste nytt lys over demyeliniseringsprosesser, også sykdommen ved multippel sklerose (MS).  Mens antioksidative vitaminer inklusive vitaminene D, A og E kan virke beskyttende, synes enkelte tungmetaller inklusive kobber og jern og kunne gi forverrelser. Noe av dette er publisert, se Aspli KT, Flaten TP, Roos PM, Holmøy T, Skogholt JH, Aaseth J. J Trace Elem Med Biol. 2014 [E-pub ahead of print].

Bakgrunn

Dr. med. (behandling tungmetall-eksponering), senere leder av Avd. toksikologi, STAMI,

Spesialist i arbeidsmedisin /yrkesmedisin (professor ved Universitetet i Tromsø),

Spesialist i indremedisin /hormonsykdommer (seksjonsleder SI),

Spesialist i medisinsk biokjemi (avdelingsoverlege laboratoriene i Hedmark)

Forskningsområder

Folkehelse

Forskningsemner

Folkehelse og samfunn

Ekspertområder

Life style, Occupational medicine

Publikasjoner (48)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (38)

Bøker (1)

Vitenskapelige konferansebidrag (4)

  • Jansen, Aina; Skaug, Marit Aralt; Berg, Jens Petter; Aaseth, Jan (). Overvekt og miljøgifter.
  • Aspli, Klaus T.; Flaten, Trond Peder; Aaseth, Jan (). Do copper and iron cause demyelination?.
  • Flaten, Trond Peder; Aaseth, Jan Olav (). Iron mobilization using chelation and phlebotomy.
  • Gellein, Kristin; Skogholt, Jon Henry; Aaseth, Jan; Thoresen, Gunnar Børre; Lierhagen, Syverin; Syversen, Tore; Steinnes, Eiliv; Flaten, Trond Peder (). Trace elements in cerebrospinal fluid and blood from patients with a rare progressive central and peripheral demyelinating disease.

Annet (5)

  • Fell, Anne Kristin Møller; Eikeland, Randi; Aaseth, Jan (). A woman in her thirties with cough, tremor, agitation and visual disturbances.
  • Aaseth, Jan; Thomassen, Yngvar; Alexander, Jan (). The 10th Nordic Symposium on Trace Elements in Human Health and Disease.
  • Falck-Ytter, Anne Bergljot; Aaseth, Jan (). Du kan ikke leve uten disse syrene.
  • Flaten, Trond Peder; Aaseth, Jan Olav (). Iron mobilization using chelation and phlebotomy.
  • Gellein, Kristin; Skogholt, Jon Henry; Aaseth, Jan; Thoresen, Gunnar Børre; Lierhagen, Syverin; Syversen, Tore; Steinnes, Eiliv; Flaten, Trond Peder (). Trace elements in cerebrospinal fluid and blood from patients with a rare progressive central and paripheral demyelinating disease.