Faglige interesser

Ann Margareth Aasen er ansatt i en stipendiatstilling ved Høgskolen i Hedmark fra høsten 2013 til høsten 2017. Arbeidsplikten er lagt til Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), der hun har ansvaret for gjennomføringen av de ulike kartleggingsundersøkelsene SePU gjennomfører i grunnskoler og videregående skoler i Norge og Danmark. Utvikling av spørreskjemaer og arbeid med resultatene fra de kvantitative undersøkelsene er ett av interesseområdene. Videre er temaet i avhandlingsarbeidet hennes "Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner". Både i nasjonal og internasjonal forskningslitteratur fremstilles ofte guttene som «tapere» i utdanningssystemet. Tidligere har mange av forklaringene vært knyttet til faktorer utenfor skolen, mens det i senere tid også har vært interesse for å undersøke forhold i skolen. Hennes bidrag innenfor dette forskningsfeltet er å undersøke om ulike forhold i skolen som bl.a elevenes holdninger, væremåte eller relasjonelle forhold, kan bidra til å forklare disse kjønnsforskjellene. Avhandlingen bygger på kvantitative analyser.

Bakgrunn

Aasen er utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Hedmark, og har også sin Master i tilpasset opplæring herfra. Hun arbeidet i grunnskolen fra 2001 til 2007, før hun begynte å jobbe på SePU i 2008. På SePU har hun jobbet både med forsknings- og utviklingsprosjekter, samt undervisning i pedagogikk på grunnskolelærerutdanningen.

Prosjekter (14)

Avsluttede (14)

Vis avsluttedet prosjekter

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Ekspertområder

Læringsmiljø, Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner

Publikasjoner (40)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (5)

 • Aasen, Ann Margareth; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Nordahl, Thomas (). Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold.
 • Aasen, Ann Margareth (). E-learning as an important component in "blended learning" in school development projects in Norway.
 • Aasen, Ann Margareth (). Evaluering: En viktig del av skoleutvikling.
 • Aasen, Ann Margareth (). Spesialundervisning og marginalisering i videregående opplæring.
 • Aasen, Ann Margareth (). Gutters opplevelse av sin skolesituasjon - noe skolen kan påvirke?.

Bøker (15)

Vitenskapelige konferansebidrag (11)

 • Aasen, Ann Margareth (). Gender differences in school achievement.
 • Aasen, Ann Margareth (). Evaluering av "Vurdering av egen praksis" - Bedre læringsmiljø Hadeland.
 • Aasen, Ann Margareth (). LP-modellen - Et skoleomfattende utviklingsprosjekt i Norge og Danmark.
 • Aasen, Ann Margareth (). Presentasjon av kartlegginsundersøkelsen for Haugalandet.
 • Aasen, Ann Margareth (). LP-modellen - En strategi for å utvikle gode læringsmiljø i skoler med hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene.
 • Aasen, Ann Margareth (). E-learning as an Importent Component in "Blended learning" in School Development Projects in Norway.
 • Aasen, Ann Margareth (). Pedagogisk analyse.
 • Aasen, Ann Margareth (). Gutters situasjon i skolen - noe skolen kan gjøre noe med?.
 • Aasen, Ann Margareth; Kostøl, Anne Kristoffersen (). Evaluering av pilotprosjektet "LP i videregående skole".
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Kvalitative kartleggingsresultater Pilotprosjektet LP i videregående opplæring 2008-2010.
 • Gustavsen, Ann Margareth (). Hvor store er egentlig atferdsproblemene i norsk skole?.

Annet (9)

 • Faldet, Ann-Cathrin; Aasen, Ann Margareth (). Forskjeller og likheter i elevenes opplevelse av ervhervskolen.
 • Aasen, Ann Margareth; Mølstad, Christina Elde (). Relasjonskvalitet.
 • Aasen, Ann Margareth (). En profilert lærerutdanner ved Høgskolen i Hedmark.
 • Aasen, Ann Margareth (). Kartleggingsundersøkelsen i Østre Toten.
 • Aasen, Ann Margareth; Cederström, Madelen (). Intervju med prosjektlederen for "Gutter i skolen".
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Dobson, Stephen R; Vigmostad, Inger (). Vurdering for læring. Rettet mot videregående opplæring. SePU-FAGSERIE. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-848-5. 49 s.
 • Nordahl, Thomas; Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege (). Vurdering for læring. Rettet mot grunnskolen. SePU-fagserie. Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-840-9. 48 s.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Farlig skolefrafall.
 • Kostøl, Anne Kristoffersen; Aasen, Ann Margareth (). Utdanningsnivå og sosialhjelp - en sammenheng.